Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM)

És el servei que atén famílies amb infants a càrrec o embarassades (de qualsevol origen i ètnia) que viuen i pernocten en assentaments (naus i solars) de la ciutat de Barcelona o en d ́altres infrahabitatges amb dinàmica d ́assentament: assentaments verticals, locals ocupats amb dinàmica d ́assentament, etc.
Periodicitat: 
Contínua
Àmbit territorial:
Ciutat
Àrea d'intervenció: 
Immigració / interculturalitat / minories ètniques
Població en risc d'exclusió social
Sensellarisme
Àmbits d'intervenció: 
Educació/Formació
Laboral
Lleure
Salut
Modalitat d'intervenció: 
Individual/grupal
Individual/familiar
Comunitari
Entitat / Servei: 

Ajuntament de Barcelona – Drets Socials – IMSS – Departament de Serveis Socials d’Intervenció a l’Espai Públic

Carrer València, 344