Classificació de l’Estat de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (EQAB)

Per facilitar la comprensió del nivell de qualitat de l’aire de Barcelona en temps real s’ha establert una classificació en cinc nivells representats amb un codi de colors, que van des d’una qualitat bona fins a una de molt dolenta. L’escalat dels nivells es basa en les concentracions de diòxid de nitrogen (NO2) i de les partícules respirables (PM10) presents a l’atmosfera.

La classificació està basada en els llindars de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en les diverses fases establertes en el Protocol municipal per episodis d’alta contaminació.

EQAB NO2 Màxima horària (µg/m3) PM10 Mitjana diària (µg/m3)
Bo 0-40 0-20
Moderat 40-140 20-40
Regular 140-160 40-50
Dolent 160-200 50-80
Molt dolent més de 200 més de 80

Més informació