Els elements contaminants

Diòxid de nitrogen (NO2)

 • És un gas irritant que té una olor picant i acre i és de color marró vermellós.
 • Procedeix de la combustió (calefaccions, vehicles i vaixells). Es calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit.
 • Provoca asma i bronquitis, sobretot en nens, i pot reduir les funcions pulmonars.

Partícules fines en suspensió (PM)

 • Són partícules petites que floten en l’aire i penetren als bronquis i als pulmons quan es respira. Les més fines poden entrar i fixar-se als vasos sanguinis. Distingim entre les de menys de 10 micres (PM10) i les de menys de 2,5 micres (PM2,5).
 • Fins a un 40% d'aquestes partícules és generat pels motors, els pneumàtics contra l’asfalt i els frens del vehicles. La resta procedeix de la pols de les obres i, eventualment, dels núvols de pols sahariana. Són molt presents quan hi ha temperatures baixes i el vent no bufa.
 • Provoquen moltes al·lèrgies nasals i oculars. L’exposició continuada és un factor de risc de malalties cardiovasculars, així com de càncer de pulmó.

Ozó troposfèric o ambiental (O3)

 • És un gas oxidant incolor que procedeix de reaccions fotoquímiques entre els òxids de nitrogen presents a la pol·lució ambiental i alguns compostos orgànics volàtils. No s’ha de confondre amb l’ozó de les capes altes de l’atmosfera, que ens protegeix de les radiacions UV del sol.
 • Quan la insolació és més important, n'augmenta la concentració.
 • Provoca asma i al·lèrgies als ulls i pot empitjorar les malalties respiratòries i del cor.

Composts orgànics volàtils (COV)

 • Són molècules a base de carboni molt volàtils gràcies a la seva capacitat de transformar-se en gasos. Això fa que puguin viatjar lluny del lloc d’emissió.
 • Provenen dels vehicles, de la indústria i de l’ús de dissolvents.
 • Provoquen irritacions i disminució de la capacitat pulmonar. Alguns COV estan classificats com a cancerígens.

Monòxid de carboni (CO)

 • És un gas incolor, inodor i insípid i, per tant, és indetectable sense aparells de mesura.
 • Prové dels escapaments dels vehicles i, en menor quantia, de les calefaccions.
 • En concentracions altes provoca intoxicacions, mals de cap, nàusees i vòmits. És molt perillós en interiors, atès que en exposicions llargues pot ser mortal.

Diòxid de sofre (SO2)

 • És un gas incolor que fa olor com de llumí cremat. Combinat amb aigua i oxigen forma les pluges àcides.
 • Prové sobretot de les centrals tèrmiques i altres activitats industrials.
 • Irrita la pell i les vies respiratòries i, a la llarga, pot crear malalties pulmonars greus.