La Contaminació

Respirar un aire contaminat afecta molt negativament la nostra salut. Encara que acostuma a ser invisible, la contaminació atmosfèrica causa malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i càncer. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) confirma que cada any hi ha milions de morts prematures causades per l’aire pol·lucionat. Per tant, és vital que la qualitat del nostre aire sigui òptima perquè la salut dels ciutadans no es vegi afectada.

Quin és l’origen de la contaminació?

Hi ha fonts naturals, que no es poden controlar, com per exemple els núvols de pols sahariana que ens arriben periòdicament a través del Mediterrani. Però la pol·lució de Barcelona prové principalment del transport rodat i, en mesura molt inferior, de les activitats industrials.

Cada dia a Barcelona i a la seva àrea metropolitana hi ha milions de desplaçaments amb vehicles motoritzats que contribueixen a augmentar la contaminació de l’aire amb els gasos que expulsen. Els més contaminants són els que tenen motors dièsel, i especialment els més antics. El vehicles també alliberen partícules nocives procedents de l’asfalt, els pneumàtics i els frens. Es calcula que més el 60% del diòxid de nitrogen —un dels contaminants més perillosos— present a Barcelona procedeix dels vehicles que hi circulen cada dia.

Les activitats industrials —principalment les obres— generen moltes partícules en suspensió, que són elements pol·lucionants molt perillosos quan els respirem.  El transport aeri i el marítim han augmentat de manera exponencial en els últims anys. No obstant això, no hi ha dades que indiquin que l’augment de l’activitat de l’Aeroport del Prat i del Port de Barcelona hagi suposat un repunt de la contaminació a tota l’àrea metropolitana.

Per què no es dissipa fàcilment la contaminació?

El procés d’acumulació de gasos i partícules contaminants depèn en gran mesura de la meteorologia. Lògicament, si cau una pluja abundant, els gasos tòxics i les partícules en suspensió van a parar a les clavegueres, i l’atmosfera queda neta. Per contra, si durant molts dies no plou ni fa vent, l’aire es va carregant i es poden assolir concentracions de contaminants perillosos per a la salut de tota la ciutadania. 

Com es pot millorar la qualitat de l’aire?

L'única via realment efectiva és reduir el nombre de vehicles que entren, surten i circulen per la ciutat i, alhora, garantir que aquests cotxes contaminin com menys millor. S’ha de potenciar una  mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient que permeti a la ciutat continuar funcionant i alhora reduir la petjada ecològica que deixa. Aquest és el camí d'algunes grans ciutats, com Londres o París, establint mesures per afavorir la reducció del nombre de vehicles que hi circulen.

Normativa municipal contra la contaminació atmosfèrica

Al novembre de 2016 l’Ajuntament de Barcelona va presentar la Mesura de Govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona, que inclou mesures estructurals i mesures extraordinàries per afrontar episodis d’alta contaminació.

En escenaris d’episodis d’alta contaminació per NO2 o PM10 l’Ajuntament de Barcelona activa el Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, aprovat al Plenari Municipal de desembre de 2017, i que s’inclou en el Pla bàsic d’emergències municipal. El Protocol regula i defineix les mesures municipals a adoptar. Més informació

Anteriorment l'Ajuntament de Barcelona ja va posar en marxa el Pla de mobilitat urbana per una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, i el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018. El Port de Barcelona i l’Aeroport del Prat, dues infraestructures cabdals per Barcelona, estan treballant per posar en marxa mesures per reduir la contaminació.

Contaminació a Barcelona

Parlen els experts