La Salut

L’aire que respirem i la nostra salut

La contaminació atmosfèrica de Barcelona afecta diàriament la salut de tota la població, si bé no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut —com asma, malalties del cor o dels pulmons— en pateixen més els efectes que la resta. Molts estudis científics demostren una relació directa entre l'exposició a la contaminació atmosfèrica i una pitjor salut, tant a curt com a llarg termini. L’aire contaminat provoca càncer de pulmó, té clars efectes en malalties cardiovasculars i respiratòries, contribueix a l’aparició d’asma i de diabetis, restringueix el creixement fetal, alenteix el desenvolupament del cervell i de la funció pulmonar dels infants i redueix l’esperança de vida.

Problemes respiratoris i cardiovasculars

Una exposició a curt termini al diòxid de nitrogen (NO2) pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori. A llarg termini, els principals efectes poden ser un desenvolupament pulmonar més lent en els nens i nenes, bronquitis en infants asmàtics i l’aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en els adults. Les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) afecten especialment l’aparell respiratori i el sistema cardiovascular. L’exposició a llarg termini a partícules en concentracions relativament baixes, habituals al medi urbà, pot afectar els pulmons i fins i tot causar càncer. Les partícules més fines són les més perilloses per a la salut perquè penetren fins a l'interior del sistema circulatori arribant al torrent sanguini.

Desenvolupament més lent del cervell dels infants

Els infants són un dels grups de població més afectats per la contaminació atmosfèrica, també a la ciutat de Barcelona. Els nadons i els infants en edat preescolar tenen relativament una freqüència respiratòria més alta que els adults. Inhalen més contaminació atmosfèrica, i els seus pulmons i sistema immunològic encara són immadurs. Segons els estudis, els nivells de pol·lució de l’aire es doblen en els horaris d’entrada i sortida de les escoles. La contaminació de l’aire pot alterar la connectivitat cerebral dels escolars i retardar-ne el desenvolupament, tal com han revelat diferents investigacions de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Retard en el creixement fetal

L'exposició a la contaminació atmosfèrica comença abans de nèixer. Les partícules més fines passen dels pulmons a la sang i poden creuar la placenta i arribar al fetus. Hi ha una evidència clara que l'exposició a la contaminació atmosfèrica durant l'embaràs afecta negativament el creixement fetal. A la ciutat de Barcelona s'estima que si no superéssim els nivells de contaminació atmosfèrica que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) evitariem cada any 198 casos d'infants nascuts amb baix pes i 68 infants nascuts preterme.

Reducció en l’esperança de vida

L’exposició a llarg termini a la contaminació atmosfèrica s’ha associat a una disminució d’uns mesos en l’esperança de vida de la població. A la ciutat de Barcelona s'estima que si no superessim els nivells de contaminació atmosfèrica que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) evitariem cada any 659 morts prematures. Els estudis científics indiquen que la contaminació atmosfèrica és perjudicial per la salut, fins i tot qual els nivells no superen els límits establerts per la legislació europea. Per altra banda, també s'ha demostrat que una millora en la qualitat de l'aire es tradueix en una millora de la salut de la població

Recomanacions per a les activitats esportives

Tot i els problemes derivats de la contaminació de l’aire diària és mèdicament aconsellable a la població en general realitzar de manera regular activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres. Els beneficis de fer esport són més grans que els possibles perjudicis derivats de l’exposició a un aire contaminat. Excepcionalment i en cas d'episodis d'alta contaminació per PM10 o NO2 es recomana a la població més vulnerable (persones amb malalties respiratòries i del cor i persones grans) reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior.

Més informació sobre els efectes dels òxids de nitrogen i les partícules en suspensió a la nostra salut.

 

Efectes per una exposició a curt termini

L'aire dels dies de contaminació alta té efectes en la salut a curt termini, especialment en persones amb malalties respiratòries i cardíaques cròniques. Durant aquests episodis d'alta contaminació, aquestes persones poden notar empitjorament dels símptomes, augmenten les urgències i els ingressos hospitalaris per problemes cardiorespiratòris i augmenta la mortalitat per aquestes causes. Si la contaminació atmosfèrica és molt elevada, la població general pot tenir molèsties a la gola, picor als ulls o tos.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona

La Direcció de Salut Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), com a Centre d’Anàlisi de la Contaminació Atmosfèrica a la ciutat, publica anualment l’informe d’avaluació de la qualitat de l'aire i la seva evolució al llarg dels anys, per a cadascun dels contaminants regulats mesurats a les diferents estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de la ciutat. També podreu trobar-hi més informació sobre els efectes dels òxids de nitrògen (NO2) i partícules en suspensió a la nostra salut.

Vegeu l’Informe de l’any 2015 de l’ASPB.

Vegeu l'Informe de l'any 2016 de l'ASPB

Vegeu l'Informe de l'any 2017 de l'ASPB