El planeta, primer

Barcelona A�s una ciutat compromesa en la lluita contra el canvi climA�tic i des de fa anys ha desenvolupat diverses actuacions amb la��objectiu de millorar la qualitat de vida i vetllar per la salut de la poblaciA?. Es tracta de construir un model de ciutat saludable, amb menys contaminaciA?, mA�s sostenible i mA�s espais verds.

Una mostra que Barcelona estA� compromesa amb el canvi climA�tic sA?n els diferents compromisos, internacionals o locals, en quA? ha pres part durant els A?ltims anys, com la��ordenanA�a solar tA?rmica, el Pla da��energia, canvi climA�tic i qualitat de la��aire 2011-2020, etc. Totes aquestes polA�tiques sa��emmarquen dins del CompromA�s CiutadA� per la Sostenibilitat 2012-2022, signat per mA�s de vuit-centes organitzacions entre empreses, entitats, escoles i el mateix Ajuntament de Barcelona. En una de les deu lA�nies da��acciA? que recull el document sa��aposta per mantenir la posiciA? de la ciutat a escala internacional en el compromA�s per la sostenibilitat, i de manera especial, impulsar i liderar les polA�tiques sostenibilistes en la��A�mbit mediterrani.

En aquest sentit, sa��estan treballant diferents lA�nies da��acciA? en A�mbits diferents com la mobilitat, la��increment dels espais verds, la��energia i residus i consum.

Mobilitat

Les mesures de mobilitat van encaminades a donar mA�s protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar la��A?s del transport pA?blic colA�lectiu i a reduir la��A?s del vehicle privat, amb la��objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viA�ria i la��eficiA?ncia del conjunt del sistema de mobilitat. El desplegament de la nova xarxa de bus, amb busos da��altes prestacions; els estudis tA?cnics per valorar la connexiA? del tramvia o el foment de l’A?s de la bicicleta, i la��ampliaciA? de la xarxa de carrils bici en sA?n alguns exemples. Alhora, la pacificaciA? dels carrers amb el model urbA� de les superilles, les zones 30 o les zones de vianants, permetran a la ciutadania recuperar la��espai pA?blic i milloraranA�la qualitat de vida.

A Barcelona, el trA�nsit de vehicles A�s la principal font de contaminaciA? i afecta directament la salut de les persones. Les partA�cules NO2 i les micropartA�cules en suspensiA? PM10 sA?n les mA�s perjudicals i poden influir a la llarga en l’apariciA? de malalties respiratA?ries crA?niques i cerebrovasculars. Es calcula que la reducciA? da��aquestes partA�cules evitaria anualment prop de 650 morts a la ciutat i 3.500 a la��A�rea metropolitana. L’Ajuntament ha impulsat un ampli programa de mesures contra la contaminaciA? que incideixen especialment en la reducciA? del trA�nsit de vehicles i en l’A?s del transport pA?blic o mitjans de desplaA�ament sostenibles.

MA�s espais verds

Augmentar la superfA�cie d’espai verd a la ciutat A�s tambA� una de les mesures per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i combatre la contaminaciA?. La��objectiu A�s incrementar-lo en 1 metre quadrat per cada habitant d’aquA� al 2030. Es tracta que hi hagi mA�s zonesA�verdes sobretot als barris que menys en tenenA�per garantir una distribuciA? equitativa dels beneficis que aporten els espais verds i la biodiversitat. Beneficis com la millora del benestar fA�sic i psA�quic, perA? tambA� beneficis ambientals com la mitigaciA? dels efectes del canvi climA�tic, la disminuciA? de la contaminaciA? atmosfA?rica i acA?stica i, fins i tot, la generaciA? da��activitat econA?mica.

Energia

Les accions que esA�porten a terme en la��A�mbit de la��energia van encaminades a reduir un 40% les emissions per capita de gasos amb efecte da��hivernacle respecte als valors del 2005. Sa��aposta per reduir el consum da��energia mitjanA�ant la��eficiA?ncia energA?tica, la��autoconsum i la��A?s responsable de la��energia perquA? es generi el mA�xim d’energiaA�local mitjanA�ant recursos propis, tant elsA�renovables (com el sol, el vent, la biomassaa��) o residuals, i assegurar el subministrament bA�sic per a tothom.

A mA�s, dins del CompromA�s CiutadA� per la Sostenibilitat sa��estan elaborant un total de nou projectes concrets que inclouen una guia per establir criteris a fi de fomentar estratA?gies da��estalvi i eficiA?ncia energA?tica, programes per reformar habitatges amb sistemes passius de baix cost, recomanacions per adequarA�els hA�bits o accions perA�assolirA�el residu zero i fomentar unA�consum mA�s responsable. Barcelona ho tA� clar: primer A�s el planeta!