El planeta, primer

Barcelona és una ciutat compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i des de fa anys ha desenvolupat diverses actuacions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i vetllar per la salut de la població. Es tracta de construir un model de ciutat saludable, amb menys contaminació, més sostenible i més espais verds.

Una mostra que Barcelona està compromesa amb el canvi climàtic són els diferents compromisos, internacionals o locals, en què ha pres part durant els últims anys, com l’ordenança solar tèrmica, el Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire 2011-2020, etc. Totes aquestes polítiques s’emmarquen dins del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, signat per més de vuit-centes organitzacions entre empreses, entitats, escoles i el mateix Ajuntament de Barcelona. En una de les deu línies d’acció que recull el document s’aposta per mantenir la posició de la ciutat a escala internacional en el compromís per la sostenibilitat, i de manera especial, impulsar i liderar les polítiques sostenibilistes en l’àmbit mediterrani.

En aquest sentit, s’estan treballant diferents línies d’acció en àmbits diferents com la mobilitat, l’increment dels espais verds, l’energia i residus i consum.

Mobilitat

Les mesures de mobilitat van encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat. El desplegament de la nova xarxa de bus, amb busos d’altes prestacions; els estudis tècnics per valorar la connexió del tramvia o el foment de l’ús de la bicicleta, i l’ampliació de la xarxa de carrils bici en són alguns exemples. Alhora, la pacificació dels carrers amb el model urbà de les superilles, les zones 30 o les zones de vianants, permetran a la ciutadania recuperar l’espai públic i milloraran la qualitat de vida.

A Barcelona, el trànsit de vehicles és la principal font de contaminació i afecta directament la salut de les persones. Les partícules NO2 i les micropartícules en suspensió PM10 són les més perjudicals i poden influir a la llarga en l’aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars. Es calcula que la reducció d’aquestes partícules evitaria anualment prop de 650 morts a la ciutat i 3.500 a l’àrea metropolitana. L’Ajuntament ha impulsat un ampli programa de mesures contra la contaminació que incideixen especialment en la reducció del trànsit de vehicles i en l’ús del transport públic o mitjans de desplaçament sostenibles.

Més espais verds

Augmentar la superfície d’espai verd a la ciutat és també una de les mesures per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i combatre la contaminació. L’objectiu és incrementar-lo en 1 metre quadrat per cada habitant d’aquí al 2030. Es tracta que hi hagi més zones verdes sobretot als barris que menys en tenen per garantir una distribució equitativa dels beneficis que aporten els espais verds i la biodiversitat. Beneficis com la millora del benestar físic i psíquic, però també beneficis ambientals com la mitigació dels efectes del canvi climàtic, la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica i, fins i tot, la generació d’activitat econòmica.

Energia

Les accions que es porten a terme en l’àmbit de l’energia van encaminades a reduir un 40% les emissions per capita de gasos amb efecte d’hivernacle respecte als valors del 2005. S’aposta per reduir el consum d’energia mitjançant l’eficiència energètica, l’autoconsum i l’ús responsable de l’energia perquè es generi el màxim d’energia local mitjançant recursos propis, tant els renovables (com el sol, el vent, la biomassa…) o residuals, i assegurar el subministrament bàsic per a tothom.

A més, dins del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s’estan elaborant un total de nou projectes concrets que inclouen una guia per establir criteris a fi de fomentar estratègies d’estalvi i eficiència energètica, programes per reformar habitatges amb sistemes passius de baix cost, recomanacions per adequar els hàbits o accions per assolir el residu zero i fomentar un consum més responsable. Barcelona ho té clar: primer és el planeta!