Acció humanitària i emergències

Instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències

El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021 recull específicament en el seu objectiu estratègic 6 la protecció dels drets humans de les persones en situació d’emergència.

Des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i en el marc del pla director vigent en cada moment, sempre s’ha donat suport a intervencions d’Acció Humanitària i Emergències executades per les entitats especialitzades, atès que la cooperació directa en aquest cas no és factible per l’alt grau d’expertesa que es requereix.

En aquests casos, la necessitat de respondre de la forma més àgil i ràpida possible, així com la conveniència de seleccionar l’entitat més idònia en cada emergència, ha motivat la posada en marxa d'un instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències.

Aquest instrument inclou dos procediments relacionats: una fase prèvia d’acreditació de les entitats i una fase posterior de selecció dels projectes. Aquesta darrera fase s’aplicarà cada vegada que es faci una crida a una emergència determinada, on s’hi podran presentar les entitats prèviament acreditades.

Publicacio definitiva BOPB dels requisits i criteris_20181018.pdf

Acreditació d'entitats expertes (fase 1)

L’objecte d’aquest procediment és l’acreditació d’entitats expertes en acció humanitària i emergències per tal de vehicular-hi les subvencions extraordinàries de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada. Aquesta convocatòria d’acreditació s’adreça únicament a les entitats amb experiència específica en intervencions d’acció humanitària i emergències, no a les entitats que desenvolupen projectes de cooperació al desenvolupament en contextos de crisi humanitària.

Entitats acreditades (resolució de 21/03/2019)

Selecció de projectes (fase 2)

Aquest procediment fa referència a la concessió de subvencions extraordinàries a intervencions d’acció humanitària i emergències, realitzades a iniciativa d’entitats sense afany de lucre acreditades a aquest efecte per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la Fase 1 descrita anteriorment, i en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada.

Projectes seleccionats (Cicló Idai a Moçambic).pdf

Projectes seleccionats (Síria-territoris kurds-Iemen-Líbia).pdf

 

 

 

 

 

Crida per a la resposta a una emergència determinada

CONFLICTES ARMATS A SÍRIA, TERRITORIS KURDS, IEMEN I LÍBIA

Per tal d’iniciar o reforçar actuacions humanitàries a la població civil en territoris de la Mediterrània i l’Orient Mitjà en guerra o conflictes armats, molts d’ells afectats per la venda d’armes espanyola o europea i on hi ha grans vulneracions dels drets humans, l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta crida a les entitats acreditades per l’Ajuntament com a expertes en acció humanitària i emergències perquè presentin propostes de projectes.

Concretament a:

  • Síria
  • Territoris kurds
  • Líbia
  • Iemen

Entitats sol·licitants:

Només podran presentar propostes aquelles entitats que hagin estat acreditades com a entitats expertes en acció humanitària i emergències per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la resolució de data  21 de març de 2019.

Període de presentació de sol·licituds:

Del  21 al 25 d’octubre de 2019.

Forma de presentació de sol·licituds:

A través del portal de tràmits.

En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament.

Per a obtenir informació detallada sobre la crida i els requisits del projecte cliqueu aquí.

Documents de sol·licitud

Es podran descarregar del portal de tràmits  durant el període de presentació de sol·licituds. A continuació es poden consultar aquests documents, a títol informatiu, en format no editable:

 

CICLÓ IDAI A MOÇAMBIC (TANCADA)

Per tal de donar resposta a  la situació de la població de Moçambic que ha sofert els efectes devastadors del pas del cicló Idai, l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta crida a les entitats acreditades per l’Ajuntament com a expertes en acció humanitària i emergències perquè presentin propostes de projectes.

Entitats sol·licitants:

Només podran presentar propostes aquelles entitats que hagin estat acreditades com a entitats expertes en acció humanitària i emergències per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la resolució de data  21 de març de 2019.

Període de presentació de sol·licituds:

Del  3 al 9 de maig de 2019

Forma de presentació de sol·licituds:

A través del portal de tràmits municipal.

En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament.

Per a obtenir informació detallada sobre la crida i els requisits del projecte cliqueu aquí

Documents de sol·licitud:

Es podran descarregar del portal de tràmits  durant el període de presentació de sol·licituds. A continuació es poden consultar aquests documents, a títol informatiu, en format no editable: