Acció humanitària i emergències

Crida per a la resposta a una emergència determinada

CONFLICTE A UCRAÏNA

El passat 24 de febrer, el Kremlin va declarar la guerra a Ucraïna i va iniciar una invasió a gran escala per tot el país. L’atac terrestre i aeri, la major ofensiva entre estats europeus des de la Segona Guerra Mundial, està causant gran patiment humà i destrucció. El nombre de víctimes civils mortals i persones ferides va en augment. Milers de persones es troben sense poder abastir les seves necessitats més bàsiques.  L'ACNUR preveu que més de 5.000.000 de persones es veuran forçades a deixar les seves llars.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta crida a entitats acreditades per a presentar propostes de projectes que compleixin les característiques que s’especifiquen a continuació:

Àmbit geogràfic:

Ucraïna (prioritàriament) i països fronterers i/o especialment afectats per l’èxode de persones refugiades procedents d’Ucraïna.

Sector d'intervenció:

Qualsevol sector vinculat amb l’atenció a la població víctima de la guerra a Ucraïna.

Població destinatària:

Població víctima del conflicte armat a Ucraïna.

Entitats sol·licitants:

Només podran presentar propostes aquelles entitats que hagin estat acreditades com a entitats expertes en acció humanitària i emergències per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la resolució de data  21 de març de 2019.

Altres consideracions:

Es valorarà l’experiència prèvia i implementació de l’entitat que executi el projecte en la zona d’intervenció del projecte (entitat sol·licitant i/o soci local).

Crèdit pressupostari de la crida:

Amb càrrec a la partida pressupostària D/0200/48902/23291 es consignen 320.000 euros com a import total.

Quantia màxima de la subvenció a sol·licitar:

80.000 euros. L’import de la subvenció no excedirà del 80% del cost total de la intervenció.

Durada màxima dels projectes:

Període d’execució com a màxim fins al 31.12.2022.

Període de presentació de sol·licituds:

Del 17 al 23 de març de 2022

Forma de presentació de sol·licituds:

A través del portal de tràmits.

Documents de sol·licitud

Es podran descarregar del portal de tràmits  durant el període de presentació de sol·licituds. A continuació es poden consultar aquests documents, a títol informatiu, en format no editable:

 

CRIDES ANTERIORS D'ACCIÓ HUMANITÀRIA I EMERGÈNCIES

 

Instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències

El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021 recull específicament en el seu objectiu estratègic 6 la protecció dels drets humans de les persones en situació d’emergència.

Des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i en el marc del pla director vigent en cada moment, sempre s’ha donat suport a intervencions d’Acció Humanitària i Emergències executades per les entitats especialitzades, atès que la cooperació directa en aquest cas no és factible per l’alt grau d’expertesa que es requereix.

En aquests casos, la necessitat de respondre de la forma més àgil i ràpida possible, així com la conveniència de seleccionar l’entitat més idònia en cada emergència, ha motivat la posada en marxa d'un instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències.

Aquest instrument inclou dos procediments relacionats: una fase prèvia d’acreditació de les entitats i una fase posterior de selecció dels projectes. Aquesta darrera fase s’aplicarà cada vegada que es faci una crida a una emergència determinada, on s’hi podran presentar les entitats prèviament acreditades.

Publicacio definitiva BOPB dels requisits i criteris_20181018.pdf

Acreditació d'entitats expertes (fase 1)

L’objecte d’aquest procediment és l’acreditació d’entitats expertes en acció humanitària i emergències per tal de vehicular-hi les subvencions extraordinàries de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada. Aquesta convocatòria d’acreditació s’adreça únicament a les entitats amb experiència específica en intervencions d’acció humanitària i emergències, no a les entitats que desenvolupen projectes de cooperació al desenvolupament en contextos de crisi humanitària.

Entitats acreditades (resolució de 21/03/2019)

Selecció de projectes (fase 2)

Aquest procediment fa referència a la concessió de subvencions extraordinàries a intervencions d’acció humanitària i emergències, realitzades a iniciativa d’entitats sense afany de lucre acreditades a aquest efecte per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la Fase 1 descrita anteriorment, i en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada.

Projectes seleccionats (Covid-19).pdf

Projectes seleccionats (Cicló Idai a Moçambic).pdf

Projectes seleccionats (Síria-territoris kurds-Iemen-Líbia).pdf