Barcelona disposarà de 4 km més de carril bici a la tardor

22/06/2016 - 13:44 h

Ecologia Urbana

Infraestructures. S'inicien les obres per implantar el carril bici als carrers de la Travessera de Gràcia, Marina i Cartagena.

Durant aquest estiu es realitzaran els treballs d’implantació d’un carril bicicleta de doble sentit de circulació situat al costat esquerre del sentit de circulació de vehicles als carrers  Travessera de Gràcia, entre  Bailèn i  Cartagena;   Cartagena, entre el  Consell de Cent i la Travessera de Gràcia, i un carril bici de sentit únic (unidireccional) mar muntanya al carrer de Marina, entre l’av. Diagonal i  Travessera de Gràcia.

Els carrils bicicleta es connectaran entre ells amb la zona 30 de circulació del barri de Gràcia, i amb els carrils bicicleta existents al passeig de Sant Joan,  Consell de Cent, av. Diagonal, c. de Provença i av. Gaudí. La interconnexió amb el carril bicicleta existent al c. Marina (creuament av. Diagonal) no es realitzarà i possiblement el tram del c. Escorial tampoc en aquest projecte.

La seva longitud total serà d’uns 3.947 metres lineals.

El projecte contempla realitzar la reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta en els trams ara ocupats per serveis i que es troben en mal estat, la col·locació de rigola allà on sigui necessari (alguns trams del c. Cartagena), la semaforització, i la senyalització horitzontal i vertical del carril bicicleta.

Els treballs es realitzaran per carrers amb la programació següent:

Treballs de semaforització. Del 15 de juny al 23 d’agost de 2016.

Treballs per a la modificació de la semaforització a la Travessera de Gràcia, al c. Marina i al c. Cartagena en l’àmbit dels treballs, amb els condicionants següents:

  •  Els treballs de semaforització es realitzaran en vorera sense afectació al trànsit, garantint el pas de vianants per la vorera en tot moment.
  •  En cas de ser necessari realitzar algun pas de calçada degut a l’obstrucció d’alguna canalització existent, es realitzarà per mitges calçades amb l’autorització prèvia de la Unitat d’Obres de la Guàrdia Urbana.

Carril bici de la Travessera de Gràcia (bidireccional – 1,5 km)

Del 24 d’agost al  16 de setembre de 2016.

Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta en els trams en mal estat, col·locació de rigola allà on no hi hagi, i senyalització horitzontal i vertical i proteccions del carril a la Travessera de Gràcia.

Carril bicicleta al c. Marina ( unidireccional de mar a muntanya- 1,2 km)

Del 16 de setembre al 5 d’octubre de 2016.

Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta en els trams en mal estat, col·locació de rigola allà on no hi hagi, i senyalització horitzontal i vertical i proteccions del carril al c. Marina

Carril bicicleta al c. Cartagena (bidireccional – 1,2 km)

Del 6 d’octubre al 10 de novembre de 2016.

Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta en els trams en mal estat, col·locació de rigola allà on no hi hagi, i senyalització horitzontal i vertical i proteccions del carril al c. Cartagena.

Els treballs es realitzaran per trams i caldrà retirar l’estacionament dels carrers afectats paulatinament segons es vagin avançant els treballs; la senyalització de la prohibició d’estacionament es col·locarà amb 8 dies d’antelació.

Els treballs es realitzaran dins de la zona d’estacionament, i únicament durant els treballs d’aglomerat serà necessari ocupar el carril de circulació més pròxim al nou carril bicicleta. La senyalització horitzontal a les cruïlles es realitzarà per mitges calçades.

Els carrils bicicleta s’aniran posant en servei a mesura que es vagin finalitzant, i hauran d’estar tancats mitjançant tanques d’obra i senyalització vertical als extrems mentre no estiguin oberts a la circulació de bicicletes.