Comença la implantació del carril bici al carrer Numància

30/06/2016 - 12:04 h

Ecologia Urbana

Infraestructures. S'inicia la implantació d'un nou eix vertical per la circulació de bicicletes que unirà Les Corts i Sants

El carril bici serà de doble sentit i estarà situat  al costat Besòs del c. Numància entre l’av. Diagonal i l’av. Josep Tarradellas, es situarà en l’àmbit de l’actual cordó d’estacionament del costat Besòs desplaçant-lo al primer carril de circulació del propi carrer.

La secció de trànsit del c. Numància entre l’av. Diagonal i la Travessera de les Corts actualment està formada per un carril autobús i tres carrils de circulació en sentit mar, amb un cordó estacionament als dos costats del carrer i entre la Travessera de les Corts i l’av. Josep Tarradellas està formada per un carril autobús i quatre carrils de circulació en sentit mar, amb estacionament en cordó al costat Besòs del carrer. Un cop implantat el carril bici el c. Numància tindrà un carril menys destinat a la circulació de motoritzats.

Els treballs es realitzaran amb la programació següent:

Del dia 28 de juny al dia 2 d’agost de 2016: Treballs per a la modificació de la semaforització sense afectació al trànsit motoritzat.

Del dia 14 de juliol al dia 2 d’agost de 2016: Treballs per a la modificació de la senyalització vertical del c. Numància en l’àmbit dels treballs sense afectació al trànsit motoritzat.

Del dia 23 al dia 24 i del dia 30 al dia 31 de juliol de 2016: Treballs per a la recondicionament de la senyalització horitzontal del c. Numància, entre l’av. Diagonal i la Travessera de les Corts.

Els treballs es realitzaran ocupant el carril d’estacionament del costat Llobregat del carrer, mantenint en tot moment dos carrils de circulació lliures al c. Numància.

Del dia 2 al dia 6 d’agost de 2016: Treballs de reparació de rigoles del costat Besòs del c. Numància, entre l’av. Diagonal i l’av. Josep Tarradellas.

Els treballs es realitzaran ocupant el carril d’estacionament del costat Besòs del carrer, sense afectar la circulació del c. Numància.

Del dia 2 al dia 6 d’agost de 2016: Treballs de pintat de la senyalització horitzontal a les cruïlles del c. Numància, entre l’av. Diagonal i l’av. Josep Tarradellas.

Els treballs es realitzaran per meitats de calçada, mantenint en tot moment la meitat de la capacitat viària de la via cruïlla afectada.

Diumenge dia 7 d’agost de 2016: Treballs de fresat i aglomerat del nou carril bicicleta situat al costat Besòs del c. Numància, entre l’av. Diagonal i l’av. Josep Tarradellas.

Els treballs es realitzaran amb l’ocupació de l’actual cordó d’estacionament i del carril de circulació del costat Besòs del c. Numància, entre l’av. Diagonal i l’av. Josep Tarradellas.

Destacar que a mesura que es vagi avançant en els treballs d’aglomerat, s’anirà realitzant el pintat de la senyalització horitzontal del carril bicicleta i del cordó d’estacionament del costat Besòs del c. Numància, entre l’av. Diagonal i l’av. Josep Tarradellas.

Del dia 8 al dia 20 d’agost de 2016: Es realitzaran la resta de treballs per la finalització del nou carril bicicleta, sense afectació al trànsit.