El Consell Municipal de Cooperació Internacional renova les seves normes

dt., 03/12/2019 - 12:40

Redacció

La Comissió de Presidència de l’Ajuntament aprova la proposta de nou Reglament de Funcionament elaborat pel Consell.

La Comissió de Presidència de l’Ajuntament aprova la proposta de nou Reglament de Funcionament elaborat pel Consell.

Amb el suport de tots els grups municipals i l’abstenció del grup municipal Popular, el passat 20 de novembre la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va aprovar el nou text del Reglament de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional, un acord publicat el dia d’avui, 3 de desembre de 2019, en el BOPB.

Transcorreguts més de deu anys des de l’aprovació del vigent Reglament del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l’àmbit objecte del Consell, la cooperació internacional, ha sofert una evolució molt important, tant pel que fa al seu enfocament, basat actualment en la justícia global, com a les seves fites i als subjectes que les han de fer possibles. Per altra banda, l’Ajuntament s’ha dotat d’un nou Reglament de participació ciutadana, aprovat pel Consell Municipal el dia 6 d’octubre del 2017, que obliga els òrgans de participació existents a adaptar les seves normes de funcionament. Tots aquests factors van motivar un procés participatiu en el Consell, iniciat el 2018, mitjançant un grup de treball, per a l’elaboració de la proposta de nou Reglament de Funcionament que va ser aprovada pel seu Ple el 11 de febrer de 2019.

A partir del dia 4 de desembre del 2019 i durant 30 dies aquest text estarà a disposició de la ciutadania per al seu coneixement i per a que, si escau, pugui formular al•legacions i suggeriments abans que sigui  presentat al Ple del Consell municipal per a obtenir l’aprovació definitiva del Reglament.