S'inicien les obres del carril bici dels carrers Gelabert i Taquígraf Serra al Districte de Les Corts

16/11/2016 - 14:09 h

Ecologia Urbana

Infraestructures. El nou carril bici es connectarà amb els existents al c. Londres i al c. Marqués de Sentmenat i la seva longitud total serà d’uns 500 m.

El comité d’obres ha aprovat els treballs per realitzar la implantació d’un carril bicicleta de doble sentit de circulació situat al costat esquerre (mar) del sentit de circulació de vehicles, eliminant el carril aparcament existent als carrers:

 • – c. Gelabert entre l’av. Josep Tarradellas i el c. Entença.
 • – c. Taquígraf Serra entre c. Entença i c. Nicaragua.
 • – c. Nicaragua entre c. Entença i c. Marqués de Sentmenat.

El nou carril bicicleta es connectarà amb els existents al c. Londres i al c. Marqués de Sentmenat. La seva longitud total serà d’uns 500 ml.

Els treballs consisteixen en:

 • – la demolició del paviment asfàltic existent.
 • – reparació de 3 embornals existents al c. Gelabert.
 • – nova pavimentació amb mescla bituminosa entre 8 i 12cm
 • – desmuntatge i trasllat del Bicing a la vorera contrària
 • – eliminació de marques viàries mitjançant granallat.
 • – implementació de la semaforització específica pel carril bici en els semàfors existents i programació dels mateixos.
 • – pintat dels carrils bici i nova senyalització horitzontal.
 • – col·locació de senyalització vertical
 • – col·locació d’abalisaments lineals de protecció pels carrils bici
 • – treballs de semaforització

El tancament de les obres es farà als extrems amb tanques grogues formant un triangle i lligades amb cinta, tal com es realitzen els treballs als carrils bicicletes.

Les obres es planifiquen els treballs en dues fases:

– Fase 1. Treballs al carrer Gelabert entre av. Josep Tarradellas i c. Entença. Del 18 de novembre al 02 de desembre de 2016.

La secció actual del carrer Gelabert és d’un carril de circulació en sentit Llobregat i carril aparcament en bateria a banda i banda.

Per realitzar els treballs serà necessari retirar l’estacionament de les dues bandes del carrer, mantenint un carril de circulació amb una amplada mínima de 3,10m per garantir la circulació del bus de la L66. Serà necessari senyalitzar l’ocupació del carril aparcament a partir del 10 de novembre.

Els treballs d’aglomerat es faran dintre de l’àmbit de l’obra el 23 de novembre de 2016.

Els responsables de les obres informen que tenen previst la col·locació dels semàfors per les bicicletes durant la primera setmana de l’actuació. En tot cas el carril no s’obrirà fins que els semàfors no estiguin en funcionament.

 – Fase 2. Treballs al c. Taquígraf Serra (Entença – Nicaragua) i al c. Nicaragua (Marqués de Sentmenat – Taquígraf Serra). Del 03 al 22 de desembre de 2016.

La secció actual del c. Taquígraf Serra és d’un carril de circulació en sentit Llobregat i carril aparcament a banda i banda. La secció actual del c. Nicaragua és d’un carril de circulació i carril Bus en sentit muntanya, carril aparcament al costat Llobregat i Bicing al costat Besòs. No s’afectarà el Bicing d’aquest tram.

Els treballs de pintura dels creuament dels carrers Entença, l’Ecuador, Nicaragua i Marqués de Sentmenat es faran en cap de setmana i per meitats de calçada mantenint en tot moment un carril de circulació. Per realitzar els treballs de pintura al c. Marqués de Sentmenat mantenint la circulació del bus serà necessari retirar unes places d’estacionament.

Serà necessari senyalitzar l’ocupació del carril aparcament a partir del 24 de novembre.

Caldrà traslladar l’estació del Bicing situada al tram del c. Taquígrat Serrra – c. l’Ecuador a un punt pendent definir per B:SM

El calendari de les obres planificades pot ser replantejat per la direcció d’obra i el servei de planificació de la Direcció de Mobilitat. Podeu estar al cas  l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i seguir el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.