Busquem professionals de la il·lustració per crear el proper Altell Il·lustrat de la Sala Ciutat.

L’Altell Il·lustrat de la Sala Ciutat és un espai per a intervencions gràfiques de gran format creades per diferents il·lustradors, amb Barcelona com a tema central. L’Altell canvia el seu aspecte dos cops l’any, als voltants de Sant Jordi i de la Mercè. Fins ara, la María Corte, el Joan Negrescolor, la Gina Thorstensen, el Miguel Bustos, la Lalimola i el Lu_J_son han estat els il·lustradors que han donat la seva visió de Barcelona amb els seus treballs a l’Altell.

Per seleccionar els autors dels propers Altells, volem conèixer un ventall tan ampli com sigui possible dels il·lustradors i les il·lustradores que treballen a Barcelona. Amb aquest objectiu, convidem a tots els professionals de la il·lustració a fer-nos arribar els seus dossiers de presentació (books).

Una comissió formada per representants de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), de l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics - Foment de les Arts Decoratives (ADG-FAD) i la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona es reunirà dos cops l’any per consultar els dossiers rebuts, d’entre els quals se seleccionaran els autors dels següents Altells Il·lustrats. Per fer aquesta selecció es tindran en compte, entre altres factors, la qualitat i l’originalitat de l’obra i la trajectòria dels autors.

La Comissió contactarà amb els autors seleccionats per convidar-los a ser proveïdors de l’Ajuntament de Barcelona (*) i per informar-los de l’encàrrec d’un nou Altell Il·lustrat, consistent en una creació artística original sobre Barcelona per a la Sala Ciutat, i el calendari de treball corresponent.

Els dossiers de presentació (books) es poden fer arribar omplint el formulari que es troba en aquesta pàgina (**).

 

(*) L’encàrrec es remunerarà amb 8.000,00 €, IVA inclòs. En aquest preu s’hi inclou, entre altres, la cessió dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra creada per a la Sala Ciutat. La Comissió es posarà en contacte amb els autors amb antelació suficient per conceptualitzar i crear l’Altell (al voltant d’uns 30 dies abans del lliurament de les arts finals). Per poder acceptar o facturar l’encàrrec, els autors han d’aportar, almenys, la documentació administrativa següent: còpia del NIF, certificat positiu de l’Agència Tributària i certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social.

(**) La Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona conservarà aquests dossiers durant un màxim de 6 mesos, a comptar des de la data d’enviament.

 

Formulari

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Tercers” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar adjudicacions, factures, pagaments i transferències. Gestió comptable. Garanties bancàries. Consentiu expressament el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament  (plaça de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), i indicar clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".