Diagnosi

Amb 146.706 habitants el 2016, Sant Andreu concentra el 9,1% de la població de Barcelona. La població s’ha mantingut pràcticament estable entre gener de 2015 i 2016 (-0,4%), com també ha succeït al conjunt de la ciutat (+0,1%).

indicadors socioeconomics de la població de Sant Andreu

Per consultar tots els indicadors demogràfics, del mercat de treball, de renda familiar, d'activitat econòmica, de turisme i hoteleria, d'economia social i solidària, descarrega la Diagnosi del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 2018-2021 en format PDF.

Visió de futur

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu, com a full de ruta a cinc anys vista, ha de dibuixar una visió de futur, un horitzó cap al qual avançar. Aquesta visió es fa palesa en les línies de treball i les mesures que es presenten en aquest document i, de forma més concreta, en les actuacions que es codissenyaran en els espais de governança i que desenvoluparan el Pla.

Dinàmiques que es volen revertir:

  • Atur i precarietat laboral
  • Desigualtats socioeconòmiques entre els set barris del Districte
  • Pèrdua del comerç de proximitat
  • Estancament del Polígon Industrial del Bon Pastor com a pol d’activitat econòmica

Sectors o àmbits econòmics a potenciar

El Pla contempla un desenvolupament diversificat per augmentar la resiliència del territori. Amb aquest objectiu s’han definit un seguit de sectors o àmbits econòmics, seleccionats en base a tres criteris:

a)    Potencialitats del territori identificades.

b)    Necessitats detectades en la fase de diagnòstic i en les sessions de treball participades.

c)    Possibilitats d’inserció laboral que ofereixen els propis sectors, així com dels col·lectius prioritaris d’actuació que es detallen en les línies estratègiques ocupacionals.

 

D’aquesta manera es plantegen quatre sectors econòmics d’actuació prioritària:

  • Cultura i innovació
  • Serveis a les empreses, especialment de base industrial i comerç
  • Lleure, sector educatiu i esports
  • Serveis a les persones
  • Economia verda i circular
  • Economia Social i Solidària