Línia estratègica

10

Impuls d’una major contractació pública socialment responsable des del Districte

Les clàusules socials han estat una demanda reiterada des de fa temps per les entitats del teixit comunitari del Districte, així com d’entitats socials del conjunt de la ciutat. Empreses d’inserció i entitats de l’Economia Social i Solidària reclamaven una eina que permetés valorar en la contractació pública els nombrosos impactes positius que genera la seva activitat en termes de desenvolupament local de proximitat.  Una eina que no tingués per objectiu impulsar un tipus determinat d’empresa, sinó generar noves oportunitats d’ocupació, treball digne, inclusió social i comerç ètic al territori.

És en aquest context que a l’octubre de 2016 es publica la Guia de contractació pública social, un instrument per impulsar la contractació pública socialment responsable. La Guia neix amb la voluntat de ser una eina de transformació socioeconòmica, ja que considera la contractació municipal no únicament com una via per adquirir béns i serveis, sinó com una eina estratègica més de política econòmica i social municipal. Elaborada a partir del consens amb el sector empresarial, sindicats, associacions i entitats ciutadanes, la Guia preveu la inclusió en els plecs de les licitacions públiques requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en la valoració de les propostes i per potenciar la protecció de les petites i mitjanes empreses, els drets laborals, l’Economia Social i Solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, la inserció de col·lectius vulnerables, el respecte a la diversitat funcional, no sexista, i el respecte a la conciliació.

Aquesta Guia s’ha traduït en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, que haurà de ser aplicat pel conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal.

En l’aplicació de la Guia de contractació pública social i del decret esmentat tindran com a prioritat, entre d’altres, les clàusules referides als salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, pel que fa als criteris d’adjudicació i  pel que fa a les condicions d’execució, el pagament del preu a les empreses subcontractades, el manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte, la contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i la igualtat de gènere.

El districte de Sant Andreu, en aplicació del Decret d’Alcaldia, esdevé Districte referent per la implementació de les clàusules socials següents:

  • Criteri de valoració: salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
  • Condició d’execució contractual: subcontractació amb empreses d’economia social. En els contractes d’obres, a més, es preveu l’ambientalització dels plecs, aplicant, en tot allò que sigui possible, les instruccions tècniques específiques.

L’objectiu de ser referent és posar un plus de gestió aprofundint en la implementació i eficàcia de les mesures amb l’objecte de compartir coneixement amb els altres districtes i/o àrees, si fos el cas.

En aquest sentit, ja s’ha començat a implementar en els contractes administratius en què gran part del pressupost de licitació és el pagament de salaris de prestadors de serveis. En sectors on els salaris establerts en els convenis col·lectius són baixos, s’aplica el criteri de valoració d’increment del salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.

En els contractes d’obra, quan això és possible, s’ha començat a introduir, com a condició d’execució, la subcontractació amb empreses d’economia social, a més de l’ambientalització quan això és pertinent. Aquesta clàusula està  pensada bàsicament per als contractes d’obres, si bé es pot aplicar en altres tipologies contractuals on la subcontractació de part del contracte és habitual i significativa.

La voluntat és anar avançant i implementar el màxim nombre possible de mesures de caire social i ambiental en tots els contractes que es licitin des del Districte.

Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors socioeconòmics de proximitat de productes i serveis del Districte
Impulsar, en la mesura que sigui possible i en el marc jurídic vigent, la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’ESS
Compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte