Mesura

10.1

Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors socioeconòmics de proximitat de productes i serveis del Districte

Progres 0

L’objectiu d’aquest Pla és el desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu i, per tant, també s’ocupa de la dinamització del teixit empresarial, la seva sostenibilitat i arrelament local. Per això, es procurarà que les empreses del territori, petits comerços i iniciatives de l’Economia Social i Solidària del Districte participin dels processos de contractació pública, aquesta, però, vindrà condicionada pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació pública i en l’aplicació de les clàusules socials i mediambientals contemplades a la Guia de contractació pública, així com del compliment de les clàusules estipulades als corresponents plecs de condicions.

A fi d’avançar cap  aquest objectiu, el Districte procedirà a fer una relació dels diferents proveïdors de serveis, obres  i subministres amb seu social a Sant Andreu  amb qui es treballa des de les diferents direccions i/o departaments per conèixer la realitat actual.

Així mateix, s’impulsarà la creació d’un catàleg d’empreses proveïdores de serveis, obres i productes amb seu social al Districte que poden ser susceptibles de participar en els diferents processos de licitació i/o contractació impulsats des del districte de Sant Andreu.