Mesura

10.2

Impulsar, en la mesura que sigui possible i en el marc jurídic vigent, la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’ESS

Progres 0

El districte de Sant Andreu continuarà aplicant la reserva social destinada a la contractació a Centres Especials de Treball, Empreses d’Inserció i Entitats sense afany de lucre la finalitat de les quals sigui la integració laboral o social de persones amb risc d’exclusió social,  i  potenciarà la   participació del comerç de proximitat i de les empreses d’Economia Social i Solidària amb seu social a Sant Andreu en els diferents processos de licitació i/o contractació encetats des del Districte. Participació que òbviament haurà d’estar subjecta a la legislació de contractació pública vigent i al compliment de les clàusules contemplades als plecs administratius i tècnics dels diferents contractes que tramita el districte de Sant Andreu, i a la idoneïtat dels contractes.