Mesura

10.3

Compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte

Progres 2

A fi de garantir el compliment de les obligacions de caire social desenvolupades a les clàusules socials, que seran incloses en totes les contractacions de l’Ajuntament, recollides als Plecs de Condicions de contractació, el Districte desenvoluparà els mecanismes necessaris, com ara auditories, exàmens i/o inspeccions  específiques, orientats al compliment de les obligacions recollides als corresponents plecs de condicions.