Mesura

1.2

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2018

El col·lectiu de joves és un dels més afectats per les situacions d’atur al Districte. Juntament amb les persones majors de 45 anys, són el col·lectiu que més pateix les dificultats d’inserció. Els alts nivells d’atur de la població jove es combinen amb unes situacions laborals caracteritzades per entrades i sortides constants del mercat de treball que impossibiliten el desenvolupament de trajectòries laborals estables que permetin l’aprenentatge d’un ofici o d’una professió i l’adquisició d’experiència.

Aquestes problemàtiques laborals que presenta el col·lectiu de joves no són homogènies en totes les persones dels primers trams d’edat, sinó que es veuen agreujades quan es combinen amb altres factors, com poden ser el nivell formatiu, la presència de problemàtica mental o altres situacions de vulnerabilitat. Cal, doncs, treballar per tal d’abordar les necessitats de les persones joves ateses des d’una perspectiva global entenent que les problemàtiques laborals de les persones joves es relacionen amb altres àmbits de la vida i que tenen causes diverses.

En aquest sentit, disposem del recentment aprovat Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 (PFOJQ), al que ja hem fet referència anteriorment, que té com a missió promoure l’ocupació juvenil de 16 a 29 anys, reduint els desequilibris territorials i les desigualtats de gènere existents. Aquest Pla cerca fomentar la capacitació professional i la millora competencial dels i les joves vetllant per unes condicions laborals dignes.

En el camp específic del foment de l’ocupació per a persones joves, el Pla de Desenvolupament Econòmic, partint de diferents mesures del PFOJQ, es planteja:

  • Manteniment i reforç del Punt d’atenció laboral per a joves a Sant Andreu, que ofereix assessorament, formació i acompanyament a la inserció laboral, de Barcelona Activa, en el marc dels programes de Garantia Juvenil (M5 i M6). Aquest espai reforça i millora la connexió amb la població jove amb l’objectiu de facilitar l’accés als recursos de foment de la inserció laboral al districte i a la ciutat, amb implicació al territori (M10).
  • Promoció de programes de segona oportunitat o integrals, específics per a joves amb baixa qualificació i amb caràcter prioritari, una major atenció a la diversitat i a la població jove amb especial situació de vulnerabilitat.
  • Organització de jornades o fires d’ocupació juvenil per fomentar punts de trobada entre el jovent i la resta d’agents, serveis i/o empreses.
  • Promoció de la contractació de persones joves que garanteixi l’establiment de criteris consensuats i aplicables en la fase d’atorgament i seguiment dels ajuts (M26 i M39).

A més de les diferents accions d’ocupació juvenil esmentades, és convenient mantenir aquelles que redueixen l’abandonament precoç del sistema educatiu com a mesura d’increment de l’ocupació, com les que es desenvolupen en el marc del projecte de Diversificació Curricular que es du a terme al Districte a 3r i 4t d’ESO, conjuntament amb el Consorci d’Educació.