Mesura

1.5

Accions de formació - capacitació al districte de Sant Andreu

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Les dades indiquen que la formació és un element cabdal per disposar d’una situació favorable de cara a la inserció al mercat de treball. Formació professional i capacitació laboral són elements imprescindibles, sobretot per a aquells col·lectius de més baixa ocupabilitat. Millorar la formació i capacitació també ha de permetre a les persones en situació de precarietat augmentar el seu marge d’elecció vers les ofertes de treball existents i, per tant, millorar les seves condicions laborals.

És en aquest context que es treballarà perquè els veïns i les veïnes ampliïn les seves capacitats, preferentment en sectors professionals que el Pla identifica com a prioritaris, a través de les accions següents:

  • Formació amb impacte comunitari: accions formatives que es duran a terme al territori, impulsades pel propi teixit comunitari, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones participants i que la seva activitat tingui un impacte en la comunitat en clau de retorn social. Un exemple d’aquest tipus de formació ja en marxa és el Tastet d’electricitat i curs de telecomunicacions, impulsat per l’entitat Esfera en col·laboració amb Barcelona Activa, que ofereix una aproximació a l’ofici eminentment pràctica a persones en situació d’atur del barri amb el valor afegit que són professionals en actiu que viuen en el mateix barri els qui comparteixen els seus coneixements i experiències.
  • Formació professionalitzadora o ocupacional: adreçades a persones en situació d’atur per incrementar les seves competències tècniques/ocupacionals. Aquest tipus d’accions hauran d’establir vincles i col·laboracions amb l’oferta formativa de les escoles per a adults, especialment en el cas dels perfils ocupacionals amb nivell formatiu més baix. En aquesta línia caldrà explorar possibles vies de col·laboració amb el projecte motor educatiu de Pla de Barris de Cristòfol Colom que, especialitzat en temes de formació professional en l’àmbit de la jardineria, es vol configurar com una proposta innovadora.  Així mateix cal destacar la formació, destinada majoritàriament a joves, per dinamitzar espais esportius a partir de l’obtenció del títol CIATE, curs d’iniciació tècnic esportiu. L’objectiu d’aquesta formació esportiva és fomentar l’ocupació en l’àmbit esportiu a tots els barris de la franja Besòs.
  • Formació en competències transversals, com per exemple autoconeixement, grau d’autonomia, assertivitat, motivació o resolució de conflictes entre d’altres.
  • Accions de capacitació en tecnologies de la informació i la comunicació adreçades a totes les persones, independentment de la seva situació laboral, per contribuir a reduir la fractura digital al Districte. Se seguirà amb l’antena que hi ha a la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra com a punt d’alfabetització digital al Districte, i es valora la possibilitat d’una nova antena.