Mesura

1.6

Contractació de persones en situació d’atur per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Els projectes integrals amb contractació, fins ara anomenats plans d’ocupació i, en general, les mesures d’experienciació laboral, són una política activa d’ocupació que pretén millorar l’ocupabilitat de les persones combinant accions de formació amb el desenvolupament de tasques i serveis d’interès per a la comunitat.

Per això, es treballarà en la definició per part del Districte de necessitats del territori, centrades en les tasques de manteniment i reparació d’elements de l’espai públic i d’equipaments, que siguin susceptibles d’esdevenir accions d’experienciació i dels perfils necessaris corresponents, així com en el catàleg de les funcions que han de desenvolupar les persones participants en aquestes mesures d’experienciació laboral. Per cercar un major impacte i eficiència de recursos, es planteja focalitzar la contractació de plans d’ocupació en aquells territoris amb un major nivell de persones en situació d’atur i amb persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.

En el camp de les accions d’experienciació, el Pla promourà quatre objectius concrets:

  • Incrementar anualment el nombre de places gestionades pel Districte i/o amb impacte al territori durant el temps de vigència del Pla.
  • Flexibilitzar el temps de contractació, que passarà a contemplar la possibilitat de contractacions de sis, nou o dotze mesos.
  • Adaptar la formació inclosa en el programa, que tindrà una part específicament vinculada a cada projecte.
  • Fer seguiment i acompanyament de les persones participants en aquestes accions a la finalització del temps de contractació com a part del seu itinerari ocupacional.