Mesura

3.1

Enfortiment de la visibilitat del comerç

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

El comerç de proximitat es veu afectat per diferents dinàmiques, com la crisi econòmica, la concentració comercial en grans superfícies, el creixement del comerç online o els canvis en els patrons de consum dels veïns i les veïnes. Dinàmiques profundes amb un alt impacte que requereixen ser contrarestades visibilitzant els avantatges que té pel territori disposar d’un comerç de proximitat viu i dinàmic. Amb aquesta finalitat, es duran a terme campanyes de diversa tipologia que tractaran de fer més visible el teixit comercial del Districte, tant de cara a la demanda interna (veïns i veïnes), com a l’externa. La finalitat és maximitzar el retorn de les accions que es fan de dinamització i promoció per tal de fer més efectiva la seva capacitat d’atraure nova clientela i, en definitiva, d’impulsar la despesa capitalitzable en el comerç del Districte.

El Pla es planteja continuar i reforçar algunes accions que ja es duen a terme (p. ex.: ruta Atrapa la tapa, entre d’altres), i també dissenyar-ne de noves en col·laboració amb el teixit comercial per tal de retornar al comerç de proximitat un rol de centralitat en les opcions de compra de les persones que viuen al barri. El Pla també planteja l’elaboració  d’estudis d’oferta i demanda que permetin conèixer la sostenibilitat comercial d’alguns barris del Districte, a partir de la identificació de pautes de consum i el seu creuament amb l’oferta disponible i també analitzar la idoneïtat de la instal·lació d’activitats econòmiques, a banda de les de naturalesa comercial. Aquests estudis es vincularan amb la mesura d’impuls d’eines per a l’activació de locals buits.