Mesura

3.2

Impuls de l’associacionisme comercial

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

Un espai que integra dinàmiques comunes és l’associacionisme comercial. A Sant Andreu, segons dades de l’Enquesta d’Activitat del Sector Comercial de Barcelona 2015, el comerç associat representa el 19,8%, una xifra sensiblement inferior a la mitjana de la ciutat (29,3%).

El Pla vol promoure la vertebració del món comercial a Sant Andreu al voltant d’entitats sòlides i sostenibles, amb vista a equiparar la densitat del teixit comercial a la del conjunt de districtes de Barcelona. Una promoció que passa per treballar en diferents direccions:  professionalitzar les associacions i eixos, articular una proposta de valor atractiva per als i les comerciants, assegurar la massa crítica necessària per a la seva sostenibilitat econòmica i promoure la dimensió suficient per garantir-ne la capacitat d’autofinançar-se.

Algunes actuacions que el Pla contempla per impulsar l’associacionisme comercial, són:

  • El programa Xarxa comercial en creixement, per professionalitzar la gestió de les entitats de comerç associat del Districte.
  • Donar suport a l’elaboració d’un catàleg de serveis i activitats de cada associació que permeti visibilitzar la seva tasca, així com els avantatges d’estar-hi associat.
  • Establir sinergies entre els mercats i el comerç de proximitat del seu entorn per aconseguir un reforç mutu.
  • Desenvolupar accions per generar associacions més plurals que integrin comerciants d’origen divers.
  • Promoure la col·laboració per l’intercanvi d’experiències entre associacions  i eixos comercials per a l’optimització de recursos.