Mesura

3.3

Millora de la competitivitat i l’emprenedoria

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

Millorar la competitivitat passa per afavorir la capacitació dels i de les comerciants per donar resposta a les noves demandes dels consumidors i de les consumidores la qual cosa implica facilitar el coneixement en eines de gestió i administració, així com potenciar la formació en TIC, garantint la presència activa dels comerços a les xarxes.

Paral·lelament, també seria desitjable atreure noves persones emprenedores al Districte en l’àmbit comercial per donar resposta a necessitats o demandes i enfortir el teixit econòmic del territori.

De manera més concreta,  algunes actuacions que ja s’estan desplegant o que es desplegaran amb relació a aquesta mesura, són:

  • El programa Obert al futur, que té per objecte millorar les competències professionals dels i les comerciants i que planteja una formació específica al districte de Sant Andreu.
  • Programes per dinamitzar la presència del comerç a Internet i a les xarxes socials.  
  • Difusió del servei de transmissió empresarial, per afavorir la continuïtat de comerços de proximitat quan una persona vol tancar el seu negoci per jubilació o altres motius.

A banda, es plantegen accions de nova creació com:

  • Assessorament individualitzat a comerços, per facilitar al màxim la posada en marxa de millores realitzant intervencions dins de cada establiment.
  • Accions de millora individual del local comercial quant a eficiència energètica, de supressió de barreres arquitectòniques i millora de la imatge exterior del comerç.
  • Accions de foment de l’estalvi de costos i la cooperació empresarial, com la compra col·lectiva de productes, serveis o subministres entre comerços i serveis de proximitat.
  • Creació d’una prova pilot per a revitalitzar i millorar l’atractiu comercial del barri de Sant Andreu de Palomar a partir de l’impuls a la creació d’una àrea de promoció econòmica urbana (APEUS), promovent la implicació de totes les activitats econòmiques i prenent com a agent base i impulsor el teixit comercial existent.

Quant a emprendre en  el sector comercial, el Pla compta amb programes com:

  • Botigues amb Idea.
  • E-commerce, per a emprenedors i emprenedores del Districte.