Mesura

4.2

Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del districte de Sant Andreu per mitjà d’instruments de finançament municipal

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

El teixit comunitari, veïnal i social de Sant Andreu constitueix un actiu que pot esdevenir de gran valor per impulsar l’activitat econòmica al territori, en clau de proximitat i de correcció de les desigualtats socials.

Cal fomentar el desenvolupament de projectes provinents de les entitats i agents socials que impulsin l’activitat econòmica al conjunt del Districte o en alguns dels seus barris.

Projectes de naturalesa diversa, que vagin des de l’emprenedoria individual a la col·lectiva, que contribueixin a consolidar l’empresa mercantil –en especial el comerç i serveis de proximitat- o les societats cooperatives, que dinamitzin les economies comunitàries o que promoguin l’ocupació als barris.

Per aquest motiu, es preveu, entre d’altres:

  • Una nova convocatòria de subvencions d’impuls socioeconòmic del territori, prevista per al primer semestre del 2017.
  • La revisió de l’actual programa  de microcrèdits de la franja Besòs, per dissenyar i executar un itinerari específic i un acompanyament tècnic a aquells projectes que fomentin l’emprenedoria i impulsin la creació i manteniment de l’ocupació.
  • L’impuls del matchfunding, un instrument de finançament col·lectiu en el qual és l’Administració pública la que iguala les aportacions econòmiques obtingudes de la comunitat, fins a un màxim prefixat.