Mesura

4.6

Impuls d’eines per a l’activació de locals buits

Progres 0

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’existència de locals buits al territori genera un seguit d’impactes negatius que afecten tant la dinamització econòmica com la percepció que tenen els veïns i veïnes del seu entorn. Aquesta situació augmenta la degradació de l’espai públic i la sensació d’inseguretat de la ciutadania, i, per tant,  l’efecte dominó culmina amb la desaparició de més comerços a la zona. Per contra, revitalitzar una zona comercial genera dinàmiques positives que reverteixen les anteriorment descrites.

Per aquest motiu:

  • S’impulsaran programes per afavorir la instal·lació de nova activitat econòmica en establiments comercials en planta baixa, tant de propietat privada com pública.
  • Es treballarà per disminuir el percentatge de locals buits sobre el total d’establiments en planta baixa.
  • També, i sempre que sigui possible, es lligarà la instal·lació de nova activitat econòmica al cobriment de mancances de l’oferta de béns o serveis als barris, sectors estratègics o de formes d’Economia Social i Solidària.

Un exemple singular que altres districtes prenen com a model és el Projecte Sinèrgics, que crea l’entorn necessari perquè persones emprenedores i petites empreses arrelin i creixin al barri de Baró de Viver, creant teixit empresarial dins del territori, col·laborant entre elles i el seu entorn i generant riquesa i ocupació. S’ha convertit en un recurs professional per al barri de Baró de Viver. A més promociona el retorn social dels seus projectes, impactant en la qualitat de vida de les persones que viuen al barri, gràcies al pont que estableix entre el moviment social i econòmic del barri.