Mesura

5.3

Programes d’economia verda i circular

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2021

Tal com s’ha apuntat anteriorment, l’economia circular es perfila com un dels sectors de futur en les economies més avançades. La seva capacitat de reduir els residus i fer més eficient el consum energètic en la producció de béns, juntament amb la capacitat de generar llocs de treball arrelats al territori, el fan un sector prioritari i d’especial interès. Es preveu, doncs, un desenvolupament de les diverses activitats vinculades a l’economia verda, especialment aquelles dedicades a fer més sostenibles tots els processos de producció, transport i consum de béns i serveis.  

Per promoure i impulsar l’economia circular i verda,  el Pla preveu:

  • Mapatge de les empreses en base a treball de camp per identificar: sector, activitat, dimensionament, processos, residus generats i matèries primeres emprades, entre altres inputs.
  • Accions de sensibilització i formació a les empreses en relació amb aquest tipus d’economia i les mesures que podrien adoptar pel que fa a la sostenibilitat de la seva activitat. Les formacions respondran a temàtiques d’interès diverses, tals com:

-    Interacció amb el medi ambient.

-    Residus.

-    Ús de l’energia.

-    Petjada de carboni i hídrica.

-    Il·luminació i climatització eficient.

-    Conducció eficient de vehicles industrials.

-    Accions intensives en aquelles empreses amb més sensibilitat i interès envers l’aplicació de mesures d’eficiència energètica i d’economia circular.

L’acompanyament empresarial es realitzarà a través de diversos programes específics:

  • Programa d’auditoria i eficiència energètica.
  • Programa de foment de l’economia circular i simbiosi industrial.