Mesura

7.1

Identificació i visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

El districte de Sant Andreu compta amb 290 iniciatives d’Economia Social i Solidària. Malgrat que aquesta magnitud pot semblar significativa, manca una visió de conjunt de totes aquestes iniciatives que permeti visualitzar aquest model socioeconòmic de territori, al mateix temps que possibiliti conèixer què pot oferir als veïns i a les veïnes la singularitat de cada projecte i, des d’una dimensió més interna del sector, la identificació i visualització permetrà iniciar i consolidar espais relacionals i d’intercooperació. Per tant, millorar la visibilitat no només és beneficiós per a la sostenibilitat de les empreses en si mateixes, sinó que permet articular el sector i facilitar la interrelació amb altres sectors socioeconòmics alhora que pot ser font d’inspiració d’idees emprenedores.

Les actuacions que es presenten en aquesta mesura abasten diversos registres:

  • Per difondre el potencial existent a Sant Andreu, es treballarà per alinear-se als projectes existents de l’àmbit que desenvolupen tallers, formacions, activitats de sensibilització, rutes de promoció i materials de difusió.
  • Des d’un registre més relacional, es desenvoluparan accions per facilitar punts de trobada i coneixença entre les iniciatives d’ESS i les iniciatives que no s’autoinclouen en aquest àmbit. Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat, es facilitaran sinergies entre iniciatives d’ESS del territori amb les de la resta de la ciutat.