Mesura

8.2

Impuls de la generació de projectes finançats per l’IEET, impost sobre les estades en establiments turístics

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) va ser creat per la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives, va entrar en vigor l’1 de novembre de 2012 i representa un gruix de recursos per als territoris que poden emprar en un seguit d’actuacions.

Aquest impost està destinat al finançament d’actuacions concretes en l`àmbit de la promoció i gestió turística, en els àmbits i línies d’actuació següents: Pla Estratègic de Turisme, coneixement de l’activitat turística, turisme sostenible, ordenació i gestió del turisme, territori, districtes, barris i espais, activitat turística i desenvolupament econòmic, allotjament turístic, ús turístic de la mobilitat, patrimoni i cultura, i comunicació.

Al Districte ja s’han finançat alguns projectes amb l’IEET,  com per exemple, l’exposició de restes arqueològiques de la Sagrera, la difusió i distribució de material turístic i digitalització de continguts turístics a la pàgina web, la conceptualització del pla de dinamització de la vil·la romana del Pont del Treball Digne o l’avantprojecte del centre d’interpretació Fabra i Coats.