Els Plans de Desenvolupament Econòmic són instruments de política pública que, a diferència d’altres intervencions de desenvolupament local de l’Administració, no es defineixen en funció d’unes partides pressupostàries prèviament establertes.

En tot cas, l’anàlisi dels recursos econòmics sí que permet establir que, amb caràcter anual, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu comptarà amb un pressupost inicial mínim d’1.500.000 €, i així continuarà durant els cinc anys d’execució. En aquest pressupost queden inclosos els dos Pla de Barris que té el Districte.

En aquesta anàlisi cal tenir present que el Pla el formen tant les mesures específicament dissenyades i que podríem anomenar de nova creació, com aquelles que ja existeixen i que en el marc del Pla seran ampliades o reforçades, així com les altres intervencions territorialitzades de diversos operadors municipals que el Pla integra per la seva vocació d’espai comú d’aterratge de la dinamització del desenvolupament local del districte de Sant Andreu.

Aquest és el cas de l’eix d’activació econòmica de Pla de Barris que coordina Barcelona Activa (per delegació de Foment de Ciutat, que és qui lidera aquesta intervenció) que, per aquesta lògica d’integració, inclou les seves actuacions en l’actual document. Dels tres barris que s’inclouen en els dos Pla de Barris del Districte, els del Bon Pastor i Baró de Viver compten amb un pressupost d’1.400.000 euros únicament per a l’eix esmentat per al període 2017-20; el de la Trinitat Vella disposarà de 690.000 euros pel mateix eix i període.

En conseqüència, perquè el Pla pugui tenir el rol d’agregar i fer de tractor de totes aquelles actuacions que, al llarg de cinc anys de vigència del Pla, es considerin potencialitats a incorporar, es requereix un marc d’acció flexible i viu. És per això que es parla de pressupost inicial mínim i, per tant,  quan els requeriments econòmics de les accions proposades demandin sobrepassar el pressupost anual, es treballarà per aconseguir finançament addicional, ja sigui en el marc  pressupostari municipal  o mitjançant altres fonts de finançament. Al mateix temps se sumaran al pressupost les contribucions del conjunt d’operadors públics i actors econòmics del territori per a l’execució completa o parcial de les mesures.

En la rendició de comptes anual del seguiment i avaluació de les mesures, s’inclourà la quantificació econòmica de cadascuna per definir el cost final del Pla en cada anualitat.

El Pla de Desenvolupament Econòmic comptarà amb un equip tècnic dedicat a l’impuls i coordinació de les seves mesures. Aquest equip tècnic dedicat el conforma l’equip tècnic de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa al districte de Sant Andreu i l’equip tècnic i directiu del districte de Sant Andreu.

Algunes accions que compten amb pressupost compromès per al 2017 en el moment de presentació d’aquest Pla, són:

    

  • Districte de Sant Andreu:

      -   Plànol ruta de les tapes: 9.975,76 euros.

      -   Infraestructures aproximades: 30.000 euros.

  • Barcelona Activa:

      -   Programa Treball als barris (la Trinitat Vella, el Bon Pastor, Baró de Viver): 382.921,70 euros.

      -   Dinamització del polígon del Bon Pastor: 44.000 euros.

  • Direcció de Comerç: 49.690 euros.
  • Direcció de Turisme i Esdeveniments (a través IETT):

      -   Projectes amb taxa aprovada: 121.026,77 euros.

      -   Presentats pendents d’aprovació: 43.412,77 euros.

  • Altres projectes: 215.294 euros. Total: 896.027 euros.

A més d’aquestes accions, al llarg de 2017 se’n realitzaran d’altres que s’espera que situïn el cost total de les mesures implementades en 1.500.000 euros al final de l’exercici.