Acaba la remodelació integral de les obres del carrer Almogàvers

06/10/2014 - 09:00 h

S'han acabat les obres de remodelació integral del carrer Almogàvers en el tram comprès entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Joan d’Àustria, inclosa la cruïlla entre els dos carrers.

S’han acabat les obres de remodelació integral del carrer Almogàvers en el tram comprès entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Joan d’Àustria, inclosa la cruïlla entre els dos carrers.

Les obres van iniciar-se al mes de maig i han suposat una inversió de 676.198,73 €, IVA inclòs.

L’objecte de les obres ha estat la urbanització superficial dels vials, la nova pavimentació de la calçada, l’ampliació de les voreres i, alhora, la col·locació de mobiliari urbà nou, enllumenat nou, i la renovació dels sistemes de reg i drenatge.
El carrer Almogàvers és un carrer principal, d’orientació “horitzontal” segons el planejament 22@ Barcelona de direcció Besòs/Llobregat. La nova pavimentació de la calçada té 20 metres d’amplada entre les dues línies de façana i s’ha distribuït de la manera següent:

 • Voreres laterals a diferent nivell, de 4,6 m d’amplada.
 • Calçada central de 10,8 m formada per 3 carrils de circulació d’amplada de 2,55 m i 1 carril bus adjacent a la vorera muntanya amb una amplada de 3,15 m.

carrer de Joan d’Àustria

S’ha actuat a la cruïlla del carrer Almogàvers amb el carrer de Joan d’Àustria per fer compatible la remodelació amb les seccions del carrer ja existents. La reurbanització s’ha realitzat de la manera següent:
Secció Muntanya:

 • Es manté la secció existent formada per voreres laterals a diferent nivell, de 3 m d’amplada.
 • Calçada central de 14 m d’amplada total, formada per 2 carrils de circulació d’una amplada aproximada de 3,6 m.
 • Filera d’estacionament en bateria al costat Llobregat, de 4,5 m.
 • Filera d’estacionament en filera, de 2,3 m.
 • S’ha plantat arbrat nou.

Secció Mar: es modifiquen lleugerament les alineacions de vorera existents i la secció ha quedat configurada així:

 • Vorera Llobregat, de 5,5 m d’amplada aproximada.
 • Calçada central de 10 m d’amplada total, formada per 2 carrils de circulació d’una amplada de 3 m.
 • 2 fileres laterals d’estacionament, de 2 m d’amplada cadascuna.
 • Vorera Besòs amb una amplada de 4,5 m.

La remodelació integral s’ha realitzat pavimentant les voreres amb llosetes de rajola hidràulica i la calçada, amb paviment asfàltic. S’ha reemplaçat la xarxa semafòrica existent per una de nova amb tecnologia LED. El nou enllumenat disposa de columnes amb il·luminació a la calçada i a la vorera, també amb lluminàries tipus LED.