El Consell de Districte designa la Coordinadora d'Entitats del Poblenou i Francisco Narváez per rebre les Medalles d'Honor

06/05/2022 - 10:43 h

participacio. El Consell de Districte de Sant Martí aprova aquesta proposta per unanimitat

Al novembre, rebran aquesta distinció honorífica en un acte solemne a proposta del Consell de Districte de Sant Martí, l'última sessió plenària del qual va tenir lloc dimecres 4 de maig

Un cop recuperada la normalitat social, el Consell de Districte de Sant Martí recupera també la seva disposició prepandèmica a la sala d’actes, cosa que ha permès, després de més de dos anys, la participció presencial de la ciutadania. Això, mantenint, a més, la possibilitat de participar-hi per videoconferència, una novetat tecnològica que els òrgans de participació i de govern mantindran en el futur per afavorir la màxima participació ciutadana possible.

La presidenta del Consell de Districte, la regidora Marilén Barceló va obrir la sessió plenària amb un dels punts més emotius de l’ordre del dia, com era la concessió de les Medalles d’Honor 2022 a proposta del Districte de Sant Martí. La proposta de concedir-les a la Coordinadora d’Entitats del Poblenou, amb motiu del 150è aniversari de la Festa Major del barri, i al Sr. Francisco Narváez, regidor del Districte de Sant Martí durant força anys, va rebre la unanimitat d’elogis de tots els grups del Consell, cosa que les dues parts proposades, presents a la sala, van agrair amb emoció.

Un altre moment rellevant, i molt celebrat, el van protagonitzar un col·lectiu d’adolescents de centres escolars del Districte, que va presentar les conclusions del projecte de Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona relacionades amb la temàtica“Activitats d’Oci i Lleure”.

Tot seguit, va continuar amb punts de l’ordre del dia com ara el despatx d’ofici, i va donar pas al regidor David Escudé per tal que exposés el seu informe.

Els grups proposen, el plenari disposa

En la part d’impuls i control de l’ordre del dia, els grups que formen el plenari del Consell del Districte van debatre les següents proposicions:

⇒ Afavorir que l’àmbit anomenat com a Triangle Golfo pugui ser considerada una Zona Acústica de Règim Especial i que s’hi instal·lin sonòmetres, presentada per la consellera Lourdes Arrando del grup d’ERC, i aprovada per unanimitat.

⇒ Facilitar la cessió d’espais i recursos econòmics i humans de suport a l’associacionisme juvenil del Districte per afavorir-ne el creixement, presentada per la consellera Maria Arenillas del grup de JxC, i aprovada per unanimitat.

⇒ Millorar l’accessibilitat a les platges, ampliar-ne les zones d’ombra i modificar-ne els horaris, presentada per la consellera M. Eugenia Angulo del grup de CS, i aprovada per unanimitat.

⇒ Afavorir el manteniment d’uns espais interiors d’illa dels carrers Sancho de Ávila i Pamplona, i es resolgui l’assentament del c. Sancho de Ávila amb Meridiana,  presentada per la consellera Paula Añó del grup de Valents, aprovada amb el vot a favor dels grups d’ERC i JxC, i l’abstenció dels grups de BeC, PSC i CS.

L’organització, i la institució

El plenari tambéva informar favorablement l’informe sobre atorgament de subvencions de concurrència pública 2022, exposat per la consellera Inma Bajo.

De la seva banda, a l’inici de la sessió plenària es va aprovar l’acta de la sessió ordinària del 3 de març i de la sessió extraordinària del 17 de març, així com l’informe de contractació de procediment obert i menors amb publicitat ocorreguts als mesos de febrer i març. Igualment, es va informar favorablement sobre 5 plans urbanístics de diferent índole a diversos barris del Districte.

I per finalitzar, l’equip de govern va donar resposta als precs i preguntes de tots els grups municipals.