El solar de l’antiga Cobega s'urbanitza amb nous espais públics per al veïnat

01/08/2019 - 13:48 h

Urbanisme. Es tracta de l’àmbit situat entre la rambla Guipúscoa, els carrers Ca n’Oliva, Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

Es tracta de l’àmbit situat entre la rambla Guipúscoa, els carrers Ca n’Oliva, Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

Comencen les obres de millora en el gran solar que va ser ocupat en el passat per la companyia Cobega en el barri de la Verneda i la Pau, actualment convertit en un aparcament per autocaravanes i camions. Aquest Pla de Millora Urbana (PMU) té com a objectiu aconseguir per al barri nous espais públics i deixar el sòl correctament parcel·lat i preparat per a un futur aprofitament residencial.

El projecte contempla la construcció de diversos espais destinats a la ciutadania com una plaça, una rambla, tres nous carrers o un passeig natural. El sector té una superfície total de 71.402 m², dels quals 16.601 m² es destinaran a àrees verdes, amb una zona de joc infantil i una altra per a gossos.

El pressupost total de l’obra és de més de 7.700.000 euros. Els treballs d’urbanització comencen el 12 d’agost de 2019 i està previst que finalitzin el 2022, tot i que les primeres fases estaran previsiblement executades a mitjans del 2021.

Estat actual

El sòl d’aquesta àrea pendent d’urbanització procedeix d’anteriors usos de caràcter industrial. Una part important estava ocupada per les instal·lacions de la companyia Cobega, ja enderrocada, on actualment hi ha un aparcament en superfície d’autocaravanes i camions.

A la cantonada dels carrers Ca n’Oliva i Binèfar, se situen les edificacions que inclouen les instal·lacions del CEM La Verneda, així com el Casal de Gent Gran i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Verneda Alta.

Nous espais públics per al veïnat

L’espai públic es convertirà en l’element estructurador del nou conjunt. Hi haurà una gran plaça d’accés, una rambla, un passeig natural i un espai verd natural que seguirà el Camí de la Verneda, al límit amb Sant Adrià del Besòs. Hi haurà també dos carrers que funcionaran com a plataformes úniques amb prioritat per a les persones vianants.

Les característiques de l’àmbit del PMU fan possible el desenvolupament del projecte d’urbanització dels espais públics i la mobilitat dins el marc del concepte de superilles.

Tres nous carrers

Es crearà un nou carrer principal que unirà el c. de Ca n’Oliva amb el Camí de la Verneda. Aquesta via tindrà una amplada total de 32,5 metres: 9 m de calçada, amb un carril central de 3,5 m, una zona de serveis i d’aparcament en el costat sud de 2,5 m, i un carril bici bidireccional de 2,5 m en el costat nord. Una de les voreres tindrà un ample de 18,5 m amb una rambla d’activitats que arribarà al c. Ca n’Oliva.

Els altres dos carrers, de caràcter secundari, s’urbanitzaran amb l’adopció de plataforma única, amb un únic carril i amples voreres per les dues bandes. Aquesta opció permetrà reduir la circulació del trànsit rodal al mínim necessari, prioritzant així la mobilitat dels i les vianants. Un dels carrers tindrà zones enjardinades.

Respecte a les vies circumdants, el projecte contempla també la reposició de les voreres de la rambla Guipúscoa, carrer Ca n’Oliva, Binèfar i Camí de la Verneda.

La plaça

Es convertirà en l’element principal de connexió amb la ciutat, amb obertura a la rambla Guipúscoa. La presència de la parada de metro de La Pau, on conflueixen la línia 2 i la línia 4, farà que la plaça adquireixi un paper de punt d’intercanvi social.

Aquesta gran porta d’entrada al nou conjunt s’estructurarà en dues àrees amb caràcter diferent: una plaça d’hivern, cap al sud-est (a tocar de la rambla), i una plaça d’estiu, cap al nord-oest.

L’anomenada plaça d’hivern serà oberta, es mantindrà lliure en la seva part central. Aquest espai tindrà un caràcter més urbà i la seva estructura estarà definida per la pavimentació. Tindrà també una zona vegetal al costat nord-est per mitigar la percepció d’un edifici existent.

La plaça d’estiu tindrà una presència important d’arbres, una caixa natural que proveeixi un espai més recollit i natural. Es convertirà així en una zona d’estar i de passeig també durant els mesos més càlids de l’any. Tindrà una àrea d’esbarjo per a gossos.

La rambla d’activitats

L’anomenada rambla d’activitats transcorrerà pel costat nord del carrer principal, fins a Ca n’Oliva. S’estructurarà amb una seqüència de paviments diferents alternats amb parterres que permetran usos diferents, com zones d’estar, petanques i una àrea de jocs infantils. S’hi plantarà vegetació compatible amb l’activitat de la rambla.

El passeig natural

Aquesta zona verda connectarà Guipúscoa amb Binèfar, passant pel carrer principal. Tindrà una amplada de 20 m i s’estructurarà de manera uniforme per marcar una continuïtat i una coherència formal i d’atmosferes. Aquesta via verda es defineix en l’àmbit formal a través d’un espai central permeable de sauló i uns recorreguts perimetrals pavimentats. El passeig tindrà una cobertura vegetal contínua que generarà un ambient amable i acollidor.

El Camí de la  Verneda

L’espai que marca el límit entre Barcelona i Sant Adrià es planteja com un espai verd de connexió entre els dos municipis, un cop feta la transformació de les naus industrials de la  Via Trajana. El veïnat podrà passejar-hi fins a la Via Trajana entre verns (Alnus Glutinosa), arbrat que es vol recuperar en aquest espai per recuperar-lo també des d’un punt de vista simbòlic.

Altres dades del projecte

L’actuació implica la demolició de dos edificis situats al carrer Binèfar.

S’apostarà per una vegetació variada i innovadora, en consonància amb els diferents usos de l’espai públic. S’hi plantaran 178 arbres nous i es conservaran 94 d’existents. També s’instal·laran bancs, papereres, pilones o baranes.

En relació a l’enllumenat, els nous carrers tindran columnes del tipus Wamwu dobles, d’alçada variable segons il·luminin la calçada (9,25 m) o les voreres (5,25 m). Es faran servir lluminàries tipus LORE amb LED, una tecnologia més eficient i sostenible des del punt de vista ambiental.

Aquest projecte d’urbanització dels terrenys de l’antiga companyia Cobega  busca assolir una ordenació urbanística eficient, en recursos i funcionalitat, i un entorn harmoniós amb el medi que sigui amable per al veïnat.

Fases del projecte

Fase 0. Execució del carrer principal i reurbanització del Camí de la Verneda. Urbanització de la plaça i del carrer que connecta Binèfar amb el carrer principal.

Fase 1. Urbanització del carrer que connecta la rambla Guipúscoa amb el carrer principal.

Fase 2 i fase 3. Execució de les zones verdes.

El promotor del projecte és l’empresa SOLINBAR S.L.U.