Les línies estratègiques i mesures del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí són fruit d’un procés que ha constat de cinc fases:

Explotació de resultats del Decidim Barcelona al Districte

Les propostes recollides en el procés participatiu PAD/PAM han estat el punt de partida sobre el qual s’han treballat la proposta de les línies i mesures del document zero del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Martí.

Creació del Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí

El dia 13 de febrer de 2017 es va constituir el Grup Motor per a l’elaboració del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí, al qual van participar el personal tècnic del Districte, la direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, els consellers i conselleres de Districte vinculats amb temes de desenvolupament local, el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, la direcció de Comerç, la direcció de Turisme i Esdeveniments, les direccions d’Ocupació i Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa i Pla de Barris. Aquesta primera convocatòria va donar pas a una sèrie de reunions quinzenals, on el Grup Motor s’ha convertit en un espai de lideratge per a l’elaboració del document zero del Pla i de seguiment d’allò que ha anat passant amb els diferents operadors municipals en matèria de desenvolupament local.

Elaboració del document zero del Pla

El document zero del Pla s’ha nodrit dels continguts derivats del procés participatiu PAD/PAM, de la nova estratègia de desenvolupament local de Barcelona Activa, així com de les reflexions i aportacions dels membres del Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí, que entre els mesos de març i juny han contribuït en algunes sessions monogràfiques amb els seus coneixements i expertesa sobre el territori.

Sessions consultives per a l’elaboració del Pla

Durant la primera quinzena del mes de novembre, s’han realitzat sis sessions consultives, de dues hores i mitja de durada, on han participat 65 persones, com a representants de 42 actors del territori. Aquestes sis sessions corresponen a la distribució de la participació sobre la base dels següents criteris: equip de Barcelona Activa i Ajuntament de Barcelona, equip tècnic municipal de diferents àrees i taules de comerç, Economia Social i Solidària i ocupació, i una sessió ad hoc amb actors comunitaris. Les sessions de treball han tingut lloc en espais del mateix teixit comunitari, com el local de l’Eix Clot o el de la Taula Eix Pere IV, així com en equipaments de proximitat, com els casals de barri Besòs i Bac de Roda així com al Centre Cultural La Farinera del Clot.

En aquestes sessions es va debatre sobre les diferents línies i mesures que es plantejaven en el document zero, fet que va donar lloc a 142 aportacions, de les quals un 70% han estat incloses al document i un 30% s’han desestimat per no ser competència del Pla o no ser propostes en si. De les acceptades, la majoria corresponen a l’àmbit de l’ocupació de qualitat, un 28,87%, seguit de l’àmbit de desenvolupament i economia de proximitat, amb 21,13%. Pel que fa a les propostes descartades, la majoria corresponen a l’àmbit d’ocupació de qualitat, un 14,08%, seguit per les de l’àmbit de desenvolupament i economia de proximitat, amb un 9,86%. La valoració global de les sessions consultives, obtinguda a través d’uns qüestionaris online que van respondre gairebé la meitat de les persones assistents, va ser d’un 7,72.

Sessions de devolució del Pla als actors participants

S’han convocat tres sessions de validació durant la primera quinzena de febrer a les quals s’ha convidat a tots els actors que van estar presents a les sessions consultives. Han participat 30 persones, que representen a 14 entitats a més dels operadors públics implicats.
Una vegada valorades les diferents aportacions, es fa lliurament al Districte del document prefinal del Pla la darrera setmana de febrer per tal que sigui presentat com a mesura de govern en el Consell Plenari de març de 2018.
En tot el procés han participat 79 persones que representen a 47 entitats diferents.