Diagnosi

El de Sant Martí comprèn els barris del Camp de l’Arpa del Clot, el Clot, el Parc i la Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, el Besòs i el Maresme, Provençals del Poblenou, Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau.
Situat al nord-est de Barcelona, Sant Martí fa frontera amb els districtes barcelonins de Ciutat Vella, l’Eixample, Horta-Guinardó i Sant Andreu i limita amb el municipi de Sant Adrià del Besòs i el mar, tot concentrant la major part de les platges de Barcelona en els seus 2.675 metres de litoral.

Per consultar tots els indicadors demogràfics, socioeconòmics, d'atur, d'Economia Social i Solidària, descarrega la Diagnosi del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2018-2022 en format PDF.

Visió de futur

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí, en tant que full de ruta a cinc anys vista, ha de dibuixar una visió de futur, un horitzó cap on avançar. Aquesta visió és palesa en les línies de treball i les mesures que es presenten en aquest document i, de forma més concreta, en les actuacions que es codissenyaran en els espais de governança.

Aquest apartat recull dinàmiques socioeconòmiques identificades en el territori, que cal revertir i sobre les quals el Pla centra la seva atenció i focalitza les seves intervencions: atur i precarietat laboral, pèrdua del comerç de proximitat, desigualtats socioeconòmiques entre barris i retorn econòmic insuficient del sector turístic en els barris del Districte. Cal destacar que aquestes dinàmiques són fruit de causes estructurals, profundes i d’un abast territorial molt superior al districte de Sant Martí, sobre les quals el Pla no pot incidir.

En aquest sentit, el Pla té com a horitzó ser una de les eines que contribueixi al procés de revertir aquestes dinàmiques mitjançant l’alineació de recursos i accions que possibilitin la millora de l’ocupabilitat, un context facilitador d’iniciatives emprenedores de l’economia convencional i l’Economia Social i Solidària, i la creació d’instruments de suport per al comerç de proximitat i altres agents econòmics.

Dinàmiques que es volen revertir

  • Atur i precarietat laboral
  • Pèrdua de comerç de proximitat
  • Desigualtats socioeconòmiques entre els barris
  • Retorn socioeconòmic insuficient del sector turístic als barris del Districte

Sectors o models econòmics que cal potenciar

El Pla contempla un desenvolupament diversificat per augmentar la resiliència del territori. Amb aquest objectiu s’han definit un seguit de sectors o models econòmics:

  • Serveis d’atenció a les persones i serveis de cura
  • Alimentació saludable i de proximitat
  • Serveis vinculats a l’activitat turística
  • Innovació social digital, on s’inclou el moviment maker
  • Model de l’economia col·laborativa del procomú
  • Economia verda