La implementació del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Martí requereix l’aplicació d’un model de governança adequat que determini l’estratègia de gestió organitzativa, és a dir, els instruments, persones i organitzacions que han d’assumir responsabilitats concretes, els òrgans que articularan la participació dels veïns i veïnes al llarg dels cinc anys d’execució del projecte, així com la posada en marxa, gestió i avaluació del Pla.

Per fer efectiu el desplegament del Pla, es proposen els següents espais de treball i concertació:

Espai de Lideratge:

Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Martí

És l’espai municipal de lideratge pel que fa a crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i amb relació a la governança del procés, per una altra. El Grup Motor està format per membres de l’equip tècnic i consellers i conselleres de l’àmbit socioeconòmic del districte de Sant Martí; de Barcelona Activa, l’equip de la direcció de Desenvolupament de Proximitat a Sant Martí, de Projectes Integrals d’Ocupació, d’Innovació Socioeconòmica i de Serveis a les Empreses; la direcció de Comerç i la direcció de Turisme; el Comissionat d’Economia Social, Solidària, Desenvolupament Local i Consum i el Pla de Barris i el comissionat de Tecnologia i Innovació Digital. Aquest és un espai de posada en comú del conjunt d’intervencions que en clau de desenvolupament econòmic, des de diferents instàncies municipals, s’han de desenvolupar al districte de Sant Martí. És un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació institucional (interdepartamental/ interadministrativa) i la transversalitat (interna i sectorial). El Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí es reuneix amb una periodicitat mensual, el tercer dijous de cada mes.

Espais de Rendició de comptes:

Taula de Comerç, Taula d’Economia Social i Solidària i Taula d’Ocupació

Aquests seran els espais de rendició de comptes global, on el Grup Motor informarà de l’estat d’execució del Pla. El seu objectiu fonamental serà, a més de rendir comptes, incentivar que els agents que participin avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, al mateix temps que es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes. 

Aquests espais, impulsats des del Districte en el marc del Consell d’Economia Social i Comerç, són:

  • Taula de Comerç, òrgan consultiu i de participació ciutadana del districte de Sant Martí en l’àmbit del comerç. Està conformat principalment per les associacions i eixos comercials del territori.
  • Taula d’Economia Social i Solidària, taula de treball en què participen les entitats del sector d’Economia Social i Solidària del territori, amb la missió de desenvolupar i fomentar un conjunt de programes i activitats de suport a aquest sector.
  • Taula d’Ocupació, espai d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals, amb l’objectiu de fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al territori, l’intercanvi d’experiències i metodologies amb els i les professionals implicats en els projectes, la complementarietat i la coordinació de les accions que es porten a terme al Districte.

Es treballarà per tal que, en la mesura que sigui necessari sobre la base de les mesures i projectes concrets, hi hagi una major interacció entre les diferents taules per tal de facilitar la generació de sinergies i xarxes de treball.

Com a mínim un cop l’any, es presentarà un informe amb l’estat de les actuacions del Pla en la sessió plenària del Consell de districte de Sant Martí.

Les dades i la informació actualitzada es podran consultar al web habilitat per al seguiment i coneixement del Pla.

Espais de coproducció

Aquests espais de coproducció representen els d’operativització de les mesures i se centren en: liderar i assignar les tasques derivades del desplegament del Pla, coordinar tècnicament i fer el seguiment, avaluació i presa de decisions per a la implementació de les mesures.

Per fer efectiva la coproducció, es convocaran des del Grup Motor aquests espais sobre la base de mesures o projectes concrets del Pla. En aquest espai han de confluir l’equip tècnic de desenvolupament econòmic de Sant Martí i les entitats i iniciatives del territori implicades en la mesura o projecte en qüestió, i a més, serà el mateix espai qui determini la dinàmica de desenvolupament. Alhora, aquests espais també es poden convocar a instàncies d’iniciatives o entitats del territori.