Línia estratègica

02

Promoure treball digne

La crisi econòmica ha comportat destrucció d’ocupació i precarització del mercat de treball, amb contractes de menor durada, una reducció salarial i pèrdua de poder adquisitiu de les llars. Aquesta situació ha tingut efectes especialment marcats en col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara les dones, les persones majors de 45 anys, les persones amb discapacitat, les persones nouvingudes o els i les joves. En el cas concret de les dones, cal remarcar que la discriminació salarial que pateixen de forma estructural no ha patit cap retrocés i, per tant, s’han vist més penalitzades per la tendència general a la reducció salarial.

Cal abordar la precarietat laboral per millorar les condicions de vida de les persones i per lluitar per la defensa dels drets laborals, tot evitant-ne l’erosió a causa de les males pràctiques i el desconeixement que moltes persones treballadores tenen dels seus drets.

I és important conèixer aquesta situació de precarietat des de la perspectiva de la població activa dels barris del Districte, de forma coordinada amb les estratègies que en aquesta mateixa línia s’estan fent a nivell de ciutat, per poder abordar-la mitjançant accions de sensibilització tant a persones que es troben en aquesta situació, com a empreses amb capacitat de contractació de personal.

En el desenvolupament de les tres mesures següents és fonamental la col·laboració dels agents socioeconòmics i comunitaris del districte de Sant Martí.

Radiografia de la precarietat laboral al districte de Sant Martí

2018Mesura plurianual 2018-2019

Accions específiques per a persones en situació de precarietat laboral

2018Mesura plurianual 2019-2022

Promoure accions de divulgació i sensibilització envers el bon govern corporatiu en l’àmbit laboral

2018Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.