Mesura

01.1

Apropar al territori els recursos ocupacionals de Barcelona Activa per tal que s’identifiquin com a recursos de Districte i arribin a perfils socioeconòmics de població que no en són usuaris habituals

Progres 3

2018Mesura plurianual 2018-2022

El districte de Sant Martí disposa en el seu territori del principal equipament en l’àmbit de l’ocupació i l’orientació professional: el Centre per al Desenvolupament Professional Porta 22, centre de referència metropolità on es poden trobar les eines necessàries per a l’orientació i la cerca de feina.

A més, el Districte també disposa d’altres recursos de caire ocupacional com el programa Làbora que té quatre punts d’atenció o els de Garantia Juvenil.

D’altra banda, el Districte també disposa al barri del Besòs i el Maresme del projecte Treball als barris, un punt d’atenció integral d’ocupació per a persones amb especials vulnerabilitats, que ofereix un ventall de mesures de millora de l’ocupabilitat en el marc d’una intervenció que s’adapta a les especificitats i necessitats de la persona mitjançant l’enfocament d’itinerari tutoritzat. En tot cas, aquest punt, que està ubicat al Centre Cívic Besòs, és exclusiu per als veïns i les veïnes d’aquest barri.

En una anàlisi detallada de la participació per part de residents al districte de Sant Martí
del conjunt de programes i serveis ocupacionals de Barcelona Activa, observem que si bé el percentatge sobre el total dels 10 districtes de la ciutat durant el 2016 ha superat el 15%, de fet en alguns programes/serveis supera el 17% i arriba fins al 25% (veure taula corresponent en el capítol de diagnosi), si analitzem aquest ús a escala barris durant el 2017 amb relació a la taula del pes de l’atur registrat per barris d’aquest mateix capítol, podem dir:

  • Dels tres barris que estan per sobre la mitjana d’atur del Districte, únicament el Besòs i el Maresme se situa en més del 18% de participació, fet que està directament vinculat a l’existència del projecte Treball als barris; en canvi la Verneda i la Pau amb un 9% i Sant Martí de Provençals amb un 10,1% se situen clarament per sota.
  • Dels quatre barris que estan per sota de la mitjana d’atur de Districte però per sobre la mitjana de Barcelona, en dos casos el percentatge de participació és també clarament inferior al 15% al qual fèiem referència; Provençals del Poblenou amb un 8,4% i el Clot, amb un 12, 3%.

Podem concloure doncs, que hi ha persones en situació d’atur residents en determinades zones del Districte que no utilitzen els recursos ocupacionals de Barcelona Activa en la mesura que seria desitjable, més tenint en compte la proximitat geogràfica dels equipaments principals. També per determinats perfils socioeconòmics hi ha una distància psicològica i emocional dels recursos de Barcelona Activa que cal escurçar i que està vinculada a variables diverses que poden anar des del llenguatge emprat, la dificultat d’entendre el web per inscriure’s a una activitat o l’arquitectura dels espais.

En aquest context, aquesta mesura d’apropament tindria com a objectiu incrementar el nombre de residents d’aquests barris que participen en programes i serveis ocupacionals de Barcelona Activa.

Vincular els recursos ocupacionals de Barcelona Activa al Districte és un factor clau, que es planteja en dos vessants principalment:

  • Desenvolupament d’una estratègia de col·laboració amb el nombrós i divers conjunt d’entitats, agents comunitaris i iniciatives del territori que treballen en l’àmbit de l’ocupació, de caràcter públic o privat, tant des de l’òptica que Barcelona Activa pugui ser un recurs més dins l’itinerari de les persones usuàries de les entitats, com que les entitats i Barcelona Activa es puguin derivar mútuament usuaris i usuàries. Aquesta estratègia és clau també per adaptar i generar accions i programes a mida per a col·lectius vulnerables ajustats a les necessitats de la població del Districte.
  • Territorialitzant accions als barris per apropar-los físicament als barris amb majors necessitats dels recursos ocupacionals.

En aquesta línia proposem:

  • Accions de difusió específica dels programes i recursos ocupacionals de Barcelona Activa, així com els d’altres agents de territori, cap a les entitats i empreses del territori, per tal de disposar d’informació actualitzada mitjançant la creació de canals de col·laboració, derivació i d’intermediació.
  • Accions a barris o per col·lectius específics per acostar geogràficament la programació de sessions informatives i d’activitats de foment de l’ocupabilitat que donin resposta a les necessitats ocupacionals de veïns i veïnes detectades per les entitats.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.