Mesura

01.2

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Sant Martí

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

L’índex d’atur entre joves de menys de 29 anys és del 12,3% al Districte, una xifra que està molt a prop de la del conjunt de la ciutat. No obstant, cal fer una aproximació més acurada a la realitat per identificar possibles diferències entre barris, així com diferències en funció de nivells d’estudis.

El col·lectiu de joves i les persones majors de 45 anys és el col·lectiu que més pateix les dificultats d’inserció. En l’atur de la població jove es combinen unes situacions laborals caracteritzades per entrades i sortides constants del mercat de treball, sovint en condicions de treball precari, fet que impossibilita el desenvolupament de trajectòries laborals estables que permetin l’aprenentatge d’un ofici, d’una professió i l’adquisició d’experiència.

Aquestes problemàtiques laborals que presenta el col·lectiu de joves no són homogènies en totes les persones dels primers trams d’edat, sinó que es veuen agreujades quan es combinen amb altres factors com poden ser el nivell formatiu, la presència de problemàtica mental o altres situacions de vulnerabilitat. Cal doncs, treballar per tal d’abordar les necessitats dels i les joves atesos des d’una perspectiva global entenent que les problemàtiques laborals de les persones joves es relacionen amb altres àmbits de la vida i que tenen causes diverses.

En aquest sentit, disposem del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 (PFOJQ), al qual ja hem fet referència anteriorment, que té com a missió promoure l’ocupació juvenil de 16 a 29 anys, mitjançant la reducció dels desequilibris territorials i les desigualtats de gènere existents, que cerca fomentar la capacitació professional i la millora competencial dels i les joves tot vetllant per unes condicions laborals dignes.

En el camp específic del foment de l’ocupació per a persones joves, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí, partint de diferents mesures del PFOJQ, es planteja per apropar els recursos ocupacionals adreçats a persones joves:

  • Manteniment de programes d’inserció sociolaboral vinculats a la Garantia Juvenil i d’un punt de la Xarxa d’Impulsors. En aquest sentit, es treballarà en coordinació amb l’impulsor del programa de Garantia Juvenil referent al Districte, amb el Punt InfoJove de Sant Martí i amb els professionals que treballen amb el col·lectiu de joves del territori.
  • Promoció de programes de segona oportunitat o integrals, específics per a joves amb baixa qualificació i amb caràcter prioritari, una major atenció a la diversitat i a la població jove amb especial situació de vulnerabilitat.
  • Organització de jornades o fires d’ocupació juvenil per fomentar punts de trobada entre el jovent i la resta d’agents, serveis i/o empreses.
  • Promoció de la contractació de persones joves que garanteixi l’establiment de criteris consensuats i aplicables en la fase d’atorgament i seguiment dels ajuts (vegeu mesures 26 i 39).

A més de les diferents accions d’ocupació juvenil esmentades, cal mantenir les que redueixen l’abandonament precoç del sistema educatiu com a mesura d’increment de l’ocupació, com les que es desenvolupen en el marc del projecte de Diversificació Curricular que es du a terme a nivell de Districte a 3r i 4t d’ESO, conjuntament amb el Consorci d’Educació. Amb l’objectiu de combatre l’abandonament, el fracàs i l’absentisme escolar, s’impulsen unes estades on l’alumnat té l’oportunitat d’entendre com funciona un entorn laboral concret, entorns i perfils professionals ben diversos, fet que contribueix a la seva motivació i a la seva orientació acadèmica professional que es realitza des dels centres de secundària.

Cal mencionar aquí també el Servei d’Orientació Pla Jove (SOPJ), que és un servei educatiu territorial que depèn del Consorci d’Educació de Barcelona, i el Pla d’Actuació del qual s’emmarca dins dels objectius prioritaris del Consorci d’Educació de Barcelona i el pla d’educació del Districte:

  • Prevenció de l’abandonament escolar prematur.
  • Vetllar per la continuïtat educativa dels i les joves per tal que assoleixin nivells més elevats de formació i qualificació professional. A Sant Martí, aquest servei està format per dues tècniques d’orientació i està ubicat dins del centre de formació d’adults CFA Montserrat Roi.


 

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.