Mesura

01.5

Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçades als veïns i les veïnes en situació d’atur

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018 - 2022

Les dades indiquen que la formació és un element cabdal per disposar d’una situació favorable de cara a la inserció al mercat de treball. Formació professional i capacitació laboral són elements imprescindibles, sobretot per als col·lectius de més baixa ocupabilitat. Millorar la formació i capacitació també ha de permetre a les persones en situació de precarietat augmentar el seu marge d’elecció vers les ofertes de treball existents i, per tant, millorar les seves condicions laborals. En aquest sentit, també es considera necessari vincular les accions de formació amb els recursos d’intermediació i les línies de subvencions a la contractació que puguin existir.

És en aquest context que es treballarà perquè el veïnat ampliï les seves capacitats, preferentment en sectors professionals que el Pla identifica com a prioritaris, a través de les accions següents:

  • Accions de formació-capacitació professionalitzadora o ocupacional per incrementar les competències tècniques/ocupacionals. Aquest tipus d’accions hauran d’establir vincles i col·laboracions amb l’oferta formativa de les Escoles d’Adults i la d’altres entitats ocupacionals, especialment en el cas dels perfils ocupacionals amb nivell formatiu més baix. En aquest tipus d’accions també es recolliran propostes del teixit econòmic del territori que tinguin opcions d’inserció. En les propostes vinculades al turisme, es treballarà per a la capacitació específica d’idiomes. Formació amb impacte comunitari: accions formatives que es duran a terme al territori, impulsades pel mateix teixit comunitari, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones participants i que la seva activitat tingui un impacte en la comunitat en clau de retorn social. En aquest sentit, al Districte, el Pla haurà de ser especialment receptiu a les iniciatives que treballin per l’assoliment de competència lingüística com a mesura d’integració socioocupacional. Aquí s’inclouen les accions de formació professionalitzadora que es duen a terme des del dispositiu de Treball als barris al Besòs i el Maresme i les que s’estan o es duran a terme en el marc dels projectes de Pla de Barris.
  • Formació en competències transversals, com ara autoconeixement, grau d’autonomia, assertivitat, motivació o resolució de conflictes entre d’altres.
  • Accions de capacitació en tecnologies de la informació i la comunicació adreçades a totes les persones independentment de la seva situació laboral per contribuir a reduir la fractura digital al Districte: Sant Martí compta amb el Cibernàrium, centre de capacitació tecnològica per a professionals i empreses, a la primera planta de l’edifici MediaTIC; malgrat això, en alguns barris i/o perfils poblacionals, l’escletxa digital és especialment accentuada, la qual cosa afegeix una variable més de dificultat en termes d’ocupabilitat. Donada la manca d’espais de formació digital al territori, es continuarà amb l’antena que hi ha a la Biblioteca Camp de l’Arpa–Caterina Albert com a punt d’alfabetització digital al Districte, i es valora la possibilitat d’una nova antena.

 

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.