Mesura

02.1

Radiografia de la precarietat laboral al districte de Sant Martí

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2019

Les polítiques actives d’ocupació han dirigit tradicionalment la seva mirada cap a la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Tanmateix, aconseguir una feina en l’actualitat no significa necessàriament sortir d’una situació de vulnerabilitat social. Avui dia, segons diferents actors del territori que han participat en l’elaboració d’aquest Pla, un nombre destacable de veïns i veïnes del districte de Sant Martí treballen en condicions de precarietat laboral, en el marc d’una elevada temporalitat en la contractació i amb salaris insuficients per mantenir un nivell de vida digne.

Davant d’aquesta percepció cal impulsar un estudi que sigui una radiografia de cara a conèixer i tenir informació sobre les condicions laborals de les persones residents al Districte que treballen per compte d’altri o són autònoms/es dependents. Aquesta anàlisi de precarietat laboral haurà de recollir sectors i perfils professionals i naturalesa (temporalitat, salarial, horaris...) així com les conseqüències en la persona i el seu entorn familiar.

Així mateix, en aquesta fase també es recolliran les propostes d’operativització de la següent mesura pel que fa al disseny d’accions específiques per afavorir l’ocupació en condicions laborals dignes.

Addicionalment, i de forma coordinada amb el punt anterior, a partir dels estudis existents a nivell de ciutat i sobre alguns Districtes, es realitzarà un projecte d’investigació sobre la precarietat laboral i gènere als barris del Districte a partir de la coproducció amb espais de dones i de gènere. D’una banda, s’ampliarà el coneixement de la realitat de l’ocupació i els treballs des d’una perspectiva de gènere. I, de l’altra, el projecte farà una recerca participada sobre els perfils professionals de les dones, les seves demandes d’ocupació i les seves estratègies amb relació als treballs. Aquest projecte es realitzarà durant el 2018 en el marc de l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat de l’Ajuntament de Barcelona (2016-2024).