Mesura

02.2

Accions específiques per a persones en situació de precarietat laboral

Progres 0

2018Mesura plurianual 2019-2022

Després de realitzar l’estudi, i un cop determinats els perfils i sectors professionals que amb més freqüència es troben en situacions de precarietat laboral i com es materialitza aquesta precarietat, caldrà desplegar accions concretes per afavorir la contractació laboral en condicions dignes.

El disseny d’aquestes actuacions es farà de forma consensuada amb organitzacions sindicals i entitats del territori i es tindran en compte les experiències existents al territori com a punts de palanca o de reforç. Es preveuen dos tipus d’accions:

  • Accions o serveis d’atenció individual per informar i assessorar a persones treballadores que són objecte de situacions de precarietat laboral.
  • Accions de sensibilització en format grupal per a la difusió de drets col·lectius o d’altres. De cara al desenvolupament d’aquesta mesura, es tindran en compte les experiències existents al territori com a punts de palanca o de reforç.