Mesura

03.3

Millora de la competitivitat i l’emprenedoria

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Millorar la competitivitat passa per afavorir la capacitació dels i de les comerciants per donar resposta a les noves demandes de la persona consumidora, la qual cosa implica facilitar el coneixement en eines de gestió i administració, així com potenciar la formació en TIC, garantint la presència activa dels comerços a les xarxes.

Paral·lelament, també es planteja el desenvolupament d’accions amb la finalitat d’atreure noves persones emprenedores al Districte en l’àmbit comercial per donar resposta a necessitats o demandes no cobertes i enfortir el teixit econòmic del territori.

A un nivell més concret, algunes actuacions que ja s’estan desplegant o que es desplegaran amb relació a aquesta mesura són:

  • El programa Obert al Futur, que té per objecte millorar les competències professionals dels i les comerciants i dotar-los d’eines per a la transformació digital, planteja una formació específica al districte de Sant Martí, acostant accions als barris sempre que hi hagi una massa crítica de comerços que hi estigui interessada.
  • Programes per dinamitzar la presència del comerç a Internet i a les xarxes socials.
  • Difusió del servei de transmissió empresarial per afavorir la continuïtat de comerços de proximitat quan un/a comerciant vol tancar el seu negoci per jubilació o altres motius.
  • Difusió dels Serveis i Programes adreçats al comerç mitjançant la difusió del catàleg de serveis i programes per al Comerç.

A banda, es plantegen accions de nova creació com:

  • Assessorament individualitzat a comerços, per tal de facilitar al màxim la posada en marxa de millores realitzant intervencions a l’interior dels establiments.
  • Accions de millora individual de locals comercials a nivell d’eficiència energètica, de supressió de barreres arquitectòniques i millora de la imatge exterior dels comerços.
  • Accions de foment de l’estalvi de costos i la cooperació empresarial, com la compra col·lectiva de productes, serveis o subministres entre comerços i serveis de proximitat.
  • Anàlisi d’oferta i demanda que permeti conèixer la sostenibilitat comercial d’alguns barris de Districte, a partir de la identificació de pautes de consum i el seu creuament amb l’oferta disponible i també analitzar la idoneïtat de la instal·lació d’activitats econòmiques, a banda de les de naturalesa comercial. Aquestes anàlisis es vincularan amb la mesura d’impuls d’eines per a l’activació de locals buits.
  • Nova línia de subvencions adreçades a la transformació digital del comerç i de les associacions de comerciants.