Mesura

03.4

Potenciar sinergies amb altres sectors

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

El foment de relació i enxarxament del comerç amb la diversitat d’actors econòmics presents en el territori permet multiplicar potencialitats i recursos a tots els implicats, essent els comerciants un col·lectiu clarament beneficiat.
 

Amb l’objectiu d’incentivar la vinculació entre el comerç i altres activitats econòmiques del Districte, incrementar la despesa i les oportunitats creuades existents, s’impulsaran espais de relació i accions per promoure oportunitats de col·laboració fonamentalment amb els següents entorns:

  • Serveis vinculats a l’activitat turística per acostar l’oferta comercial de l’entorn geogràfic de l’esmentada activitat o fins i tot en el si d’aquesta activitat.
  • Restauració, un binomi que afavoreix el coneixement mutu.
  • Cultura i educació, que fan transitar una àmplia comunitat per diferents barris de la ciutat.
  • Polígon industrial de la zona de la Verneda, que acull un notable nombre de persones que s’hi vinculen i que poden tenir necessitats comercials.
  • Zones industrials i d’activitat econòmica del Poblenou, vinculades al Pla urbanístic de 22@, que igual que en el cas anterior, mou un nombre important de persones.

En aquest vessant més empresarial, aquesta relació entre comerciants i actors econòmics es pot vehicular a través de les polítiques de responsabilitat social corporativa de les empreses del Districte per tal que es generin oportunitats per a béns i recursos al teixit comercial del Districte.