Mesura

03.7

Dinamització de la Taula de Comerç del districte de Sant Martí

Progres 4

 

2018Mesura plurianual 2018-2022

El mes de març de 2017 es va constituir la Taula de Comerç de Sant Martí com a espai operatiu de governança del Consell d’Economia Social i Comerç. Aquesta es compon pels agents territorials lligats a l’àmbit del comerç i es convoca de forma trimestral. Es treballarà per tal que aquesta taula esdevingui l’espai on es puguin generar i articular projectes conjunts així com fomentar la coneixença entre entitats i serveis que ja en són membres a fi d’explorar possibles sinergies i/o complementarietats.