Mesura

04.6

Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació comercial

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

L’existència de locals buits al territori genera un seguit d’impactes negatius que afecten tant a la dinamització econòmica com a la percepció que tenen els mateixos veïns i veïnes del seu entorn. Aquesta situació augmenta la degradació de l’espai públic, la sensació d’inseguretat de la ciutadania, i, per tant, l’efecte dominó culmina amb la desaparició de més comerços a la zona. Per contra, revitalitzar una zona comercial genera dinàmiques positives que reverteixen les anteriorment descrites.

 Per aquest motiu:

  • S’impulsaran programes i/o línies de finançament per afavorir la instal·lació de nova activitat econòmica, preferentment sostenible a nivell ecosocial, en establiments comercials en planta baixa, tant de propietat privada com pública, explorant formes per facilitar l’accés als lloguers de planta baixa que complementin l’oferta existent.
  • Es treballarà per disminuir el percentatge de locals buits sobre el total d’establiments en planta baixa.
  • També, i sempre que sigui possible, es lligarà la instal·lació de nova activitat econòmica al cobriment de mancances de l’oferta de béns o serveis als barris, sectors estratègics o de formes d’Economia Social i Solidària.

Els escenaris en què es podria facilitar la instal·lació d’activitats econòmiques lligades a potencialitats, dinàmiques que cal revertir i/o necessitats no satisfetes al Districte podrien ser, per exemple, els dirigits a les persones titulades en els centres universitaris del Districte o bé a les persones que queden expulsades per l’augment dels preus de lloguer o compravenda. Una opció geogràfica que cal valorar per aquest programa seria la zona del 22@, així com la de Via Trajana.