Mesura

04.8

Mesura de suport i dinamització a les empreses del polígon industrial de Sant Martí

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

El districte de Sant Martí compta també amb una notable presència d’activitat del sector secundari, que es localitza en els polígons de Verneda i Montsolís, i que formen part dels polígons de l’Eix Besòs (juntament amb Bon Pastor i Baró de Viver), un dels espais d’oportunitats industrials més important de la ciutat. S’inclouen en aquesta mesura accions de dinamització industrial, compartides amb els polígons del Besòs situats al districte de Sant Andreu, com:

  • Incorporació d’una figura de dinamització industrial.
  • Cartera de serveis i programes adaptats per a empreses dels polígons.
  • Programes d’economia verda i circular.
  • Enfortiment de la cooperació empresarial.
  • Dinamització de naus buides.
  • Promoció de la incorporació de dones a les empreses dels polígons.