Mesura

06.5

Promoció de l’Economia Social i Solidària des de l’impuls comunitari

Progres 3

2018Mesura plurianual 2018-2022

Les iniciatives de l’Economia Social i Solidària, especialment les que s’emmarquen en les economies comunitàries, sovint donen aquesta resposta comunitària a necessitats identificades col·lectivament i compten amb el suport i complicitat de tot el teixit comunitari que les ha fet emergir.

Des del Pla s’acompanyarà el teixit comunitari de Sant Martí en la promoció de l’ESS, de manera que tingui el rol d’impulsor tant pel que fa a la difusió, com en la identificació de projectes o en la seva execució. L’acompanyament pot tenir diversos formats, de l’administració i del mateix àmbit, com ara l’oferta d’espais a les iniciatives adreçades a les persones del territori, o bé la relació de les iniciatives emergents amb d’altres de ja consolidades que les acompanyin en els estadis inicials.

L’acompanyament des de Barcelona Activa (Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica), es detalla a la mesura 6.2.

De nou, la convocatòria anual de subvencions a l’ESS serà un instrument important per donar suport a les iniciatives comunitàries del Districte. Durant el 2017, en la primera edició d’aquesta convocatòria, s’ha donat suport a diversos projectes d’horts comunitaris, grups de consum, ràdio comunitària i altres.

D’altra banda, existeixen diverses iniciatives de tipus comunitari i associatiu que tenen o podrien tenir un major caràcter socioempresarial, ja que duen a terme activitat econòmica i tenen com a objectiu la creació i manteniment de llocs de treball. Aquestes iniciatives podrien esdevenir cooperatives o societats laborals amb el suport necessari, o bé poden millorar la gestió i organització de la seva activitat econòmica.

Per donar suport a l’enfortiment d’iniciatives comunitàries, el Pla planteja derivar i acompanyar els programes d’innovació socioeconòmica existents a Barcelona Activa:

  • Servei d’assessorament per a organitzacions i empreses en procés de consolidació o canvi, ubicat a l’Oficina d’Atenció a les Empreses.
  • Programa d’enfortiment d’associacions mitjançant diverses activitats i tallers.
  • Accions formatives per a l’enfortiment de les economies comunitàries (intercooperació, visibilització, comunicació, gestió, etc.).