Mesura

06.8

Dinamització de la Taula d’Economia Social i Solidària del Districte

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Els espais de coordinació i governança territorials són imprescindibles per poder endegar accions encaminades al foment de les iniciatives socioeconòmiques, com també ho són per alinear les empreses de l’Economia Social i Solidària amb els objectius socials i econòmics que aquests espais es marquin. Aquests espais, a més, poden actuar com espais de trobada i enxarxament entre els diversos actors del Districte, fet que alhora fomenta el sorgiment de sinergies.

El mes d’abril de 2017 es va constituir la Taula d’Economia Social i Solidària de Sant Martí com a espai operatiu de governança del Consell d’Economia Social i Comerç; aquesta es compon pels agents territorials lligats a l’àmbit de l’Economia Social i Solidària i es convoca de forma trimestral.

Aquesta Taula ha de treballar també amb altres iniciatives que no s’emmarquin estrictament en l’Economia Social i Solidària posant en valor les aportacions que poden fer tots els agents econòmics. A més, cal treballar per coordinar les tres taules existents al Districte (ocupació, comerç i Economia Social i Solidària) perquè sorgeixin sinergies i relacions entre els projectes presents al Districte.