Mesura

08.2

Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

Identificar els diversos actors que operen al territori en matèria ocupacional i quins són els recursos que hi ha a disposició de la ciutadania, ja siguin operats de forma privada, comunitària o pública, és rellevant per tal de poder teixir la xarxa al territori. El coneixement d’aquests recursos permetrà observar què es posa a disposició de la ciutadania, quines mancances existeixen i quins recursos poden coordinar-se per millorar-ne la seva eficiència i impacte.

El Pla disposarà d’una eina en format digital i treballada de forma col·laborativa, que permetrà identificar tots aquests recursos i, així, poder treballar per oferir una oferta de recursos més completa en termes de formació, necessitats del territori i actuacions coordinades entre diversos actors.

Aquesta mesura està integrada en l’Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona 2016-2020 que defineix dues mesures vinculades a aquest punt: la mesura 4, que estableix l’elaboració d’un mapa de tots els dispositius i recursos que operen a la ciutat de Barcelona vinculats al foment de l’ocupació en tots els seus aspectes i la mesura 18, que estableix fer un mapa de recursos formatius disponibles, dins de l’articulació de la Xarxa de Formació Professional a Barcelona.