Mesura

09.1

Vetllar pel compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2017

A fi de garantir el compliment de les obligacions de caire social desenvolupades a les clàusules socials, que s’inclouran en totes les contractacions de l’Ajuntament, recollides als plecs de condicions de contractació, el Districte desenvoluparà els mecanismes necessaris, com ara auditories, exàmens i/o inspeccions específiques orientades al compliment de les obligacions recollides als corresponents plecs de condicions.